Άννας Αγγελοπούλου Ιστολόγιο Χάριν Λόγου και Τέχνης, Χάριν Φίλων

"O άνθρωπος πρέπει κάθε μέρα ν᾽ακούει ένα γλυκό τραγούδι, να διαβάζει ένα ωραίο ποίημα, να βλέπει μια ωραία εικόνα και, αν είναι δυνατόν, να διατυπώνει μερικές ιδέες. Αλλιώτικα χάνει το αίσθημα του καλού και την τάση προς αυτό...". Γκαίτε.
Το βρήκα γραμμένο σ᾽ένα ξεχασμένο λεύκωμα της μητέρας μου. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 τέτοια αποφθέγματα σημείωναν οι μικρές μαθήτριες...
Γιατί θέλω ένα ιστολόγιο; Γιατί η ανάγκη μιας τέτοιου είδους επικοινωνίας;
Θα πω μόνο ότι στην αρχή σκέφτηκα να είναι ένα ιστολόγιο που να απευθύνεται στους συναδέλφους μου, δηλαδή μόνο σε φιλολόγους... "Χάριν φίλων" του λόγου, δηλαδή. Στη συνέχεια σκέφτηκα να είναι και "χάριν φίλων" της τέχνης. Τελικά, όμως, αποφάσισα να απευθύνεται και σε πολλούς άλλους: στους πρώην και επόμενους μαθητές μου, σε όσους αγαπούν να ονειρεύονται, σε όσους πιστεύουν ακόμα στο όραμα της παιδείας, σε όσους επέλεξαν να είναι εκπαιδευτικοί από αγάπη, σε όσους αγαπούν να ταξιδεύουν, και κυρίως σε όσους αγαπούν την ανάγνωση ή μάλλον τις αναγνώσεις...σε όσους παντού και πάντα θα διαβάζουν...θα διαβάζουν κείμενα στα βιβλία, κείμενα στις εικόνες, κείμενα στα πρόσωπα των ανθρώπων... Άλλωστε, η ανάγνωση είναι ταξίδι, όχι ένα αλλά πολλά ταξίδια...
Τελικά, το ιστολόγιο αυτό απευθύνεται στα αγαπημένα πρόσωπα της ζωής μας... Απευθύνεται ακόμα σε φίλους, γνωστούς και άγνωστους, σε πρόσωπα που συνάντησα, συναντώ καθημερινά, θα συναντήσω στο μέλλον ή που δε θα συναντήσω ποτέ.
Καλά ταξίδια, λοιπόν, με βιβλία, εικόνες, μουσικές και κυρίως με όνειρα!


Απουσίες και αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 81
8 Μαΐου 2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 50
Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του
Eπαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 3475/2006
(146Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Tις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 22 του ν. 2817/2000
(78Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 1894/1990
(110 Α ΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το π.δ. 63/2005 (98Α΄)
5. Τις υπ’ αριθμ. 27/2007 και 4/2007 γνωμοδοτήσεις
των Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματι−
κής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, αντίστοιχα
6. Τη υπ’ αριθμ. Δ55/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα
οικονομικά έτη, μετά από Πρόταση του Υπουργού Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 1
Σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών
Η αξιολόγηση των μαθητών είναι αναπόσπαστο μέ−
ρος της διδακτικής διαδικασίας που έχει ως σκοπό να
προσδιορίσει το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στό−
χων της, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα
αναλυτικά προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων
μαθημάτων.
Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες μορ−
φές και τεχνικές για να επιτύχει αφενός μεν έγκυρη,
αξιόπιστη, αντικειμενική και αδιάβλητη αποτίμηση των
γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και των πρακτικών
δεξιοτήτων των μαθητών και αφετέρου να συμβάλλει
στην αυτογνωσία και την αντικειμενική πληροφόρησή
τους για το επίπεδο μάθησης και τις δεξιότητές τους.
Παράλληλα, οφείλει να πληροφορεί τον εκπαιδευτικό
για τα αποτελέσματα του έργου του και να ανατροφο−
δοτεί τη διδακτική πράξη, με στόχο τη συνεχή βελτίωση
και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της.
Τέλος, υπηρετεί και την ενημέρωση των γονέων για
την πρόοδο των μαθητών.
Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής αξιολογείται από:
1. Τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της
τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του μέσα στο
σχολείο.
2. Τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις γραπτές
δοκιμασίες αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του διδακτι−
κού έτους, οι οποίες διακρίνονται σε:
α) ενδιάμεσες, οι οποίες διεξάγονται κατά τη διάρκεια
των δύο τετραμήνων και
β) τελικές, στο τέλος του διδακτικού έτους.
3. Τις ατομικές και ομαδικές συνθετικές − δημιουργικές
εργασίες, όταν αυτές του ανατίθενται.
4. Tον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστη−
ριοτήτων του μαθητή όπου αυτός τηρείται.
Άρθρο 2
Περίοδοι διδακτικού έτους
1. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται κατά τις
ακόλουθες διδακτικές περιόδους, που ονομάζονται τε−
τράμηνα:
α) Α΄ τετράμηνο από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Ιανου−
αρίου.
β) Β΄ τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου μέχρι 16 Μαΐου.
Την τελευταία ημέρα του Β΄ τετραμήνου δεν διεξάγε−
ται διδασκαλία μαθημάτων. Την ημέρα αυτή, οι Σύλλογοι
των Διδασκόντων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.
Λ.) αποφασίζουν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης
των μαθητών και εκτελούν κάθε προπαρασκευαστική
εργασία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προβλε−
πόμενων γραπτών εξετάσεων. (Γ2/80033/4.8.2006, Φ.Ε.Κ.
τ.Β΄ 1286, Υ.Α).
2. Με την έναρξη του διδακτικού έτους, οι μαθητές
της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.
Λ. υποχρεούνται να δηλώνουν τις ομάδες μαθημάτων
Γενικής Παιδείας που θα παρακολουθήσουν.
1299
1300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να τροποποιή−
σουν την δήλωσή τους, αν το επιθυμούν, το αργότερο
μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
3. Οι εξετάσεις κάθε είδους για τους μαθητές των
ΕΠΑ.Λ. διεξάγονται κατά το χρονικό διάστημα που αρ−
χίζει δύο ημέρες μετά τη λήξη του Β΄ τετραμήνου και
λήγει την 30η Ιουνίου, καθώς και κατά το χρονικό διά−
στημα από 1 μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου.
Άρθρο 3
Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων
1. Τα μαθήματα του ΕΠΑ.Λ. κατανέμονται σε μαθήμα−
τα Γενικής Παιδείας και σε μαθήματα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (Κύκλων, Toμέων και Ειδικοτήτων). Τα μα−
θήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης χαρακτηρί−
ζονται ως θεωρητικά, εργαστηριακά, σχεδιαστικά και
μικτά (με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος).
Τα μαθήματα θεωρούνται:
α) Μη γραπτώς εξεταζόμενα
β) Γραπτώς εξεταζόμενα
2. Τα μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι:
Η Φυσική Αγωγή.
3. Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός−Πε−
ριβάλλον Εργασίας δεν βαθμολογείται και δεν εξετά−
ζεται.
4. Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα θεωρούνται γραπτώς
εξεταζόμενα.
Άρθρο 4
Τρόπος Αξιολόγησης Μικτών Μαθημάτων
Τα μικτά μαθήματα (θεωρητικό και εργαστηριακό μέ−
ρος) εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε
μέρος τους. Ο τελικός βαθμός στο μάθημα αυτό είναι ο
μέσος όρος (Μ.Ο.) του θεωρητικού και του εργαστηρι−
ακού μέρους και ως βαθμολογία του μαθήματος κατα−
χωρίζεται ένας βαθμός.Το μάθημα σε κάθε περίπτωση
θεωρείται ενιαίο.
Άρθρο 5
Βαθμολογική Κλίμακα
1. Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολο−
γίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα
μαθήματα, είναι 0 − 20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με
τους χαρακτηρισμούς:
Κακώς 0 – 5
Ανεπαρκώς 5,1 – 9,4
Σχεδόν καλώς 9,5 – 13
Καλώς 13,1 – 16
Λίαν καλώς 16,1 – 18
Άριστα 18,1 – 20
Η βαθμολόγηση των γραπτών, των προαγωγικών και
απολυτηρίων εξετάσεων γίνεται στην κλίμακα 0 − 100
με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του
γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0 − 20 και γράφεται ως
δεκαδικός, όπου απαιτείται, με προσέγγιση δεκάτου.
2. Οι προφορικοί βαθμοί της αξιολόγησης των μα−
θητών δίνονται σε ακέραιους αριθμούς. Ο μέσος όρος
(Μ.Ο.) των προφορικών βαθμολογιών των δύο τετραμή−
νων αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθητή
σε κάθε μάθημα και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.
3. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα και ο
γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) γράφονται ως δεκαδικοί
με προσέγγιση δεκάτου.
Άρθρο 6
Διαγνωστική αξιολόγηση των μαθητών
1. Στην αρχή του σχολικού έτους και μέσα στις δύο
πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων
διεξάγονται υποχρεωτικά στην Α΄τάξη διαγνωστικές
δοκιμασίες στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελ−
ληνική Λογοτεχνία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία,
Ξένες Γλώσσες.
Στις επόμενες τάξεις οι διαγνωστικές δοκιμασίες εί−
ναι προαιρετικές και διεξάγονται κατά την κρίση των
εκπαιδευτικών στα μαθήματα στα οποία θεωρούνται
από αυτούς αναγκαίες.
2. Σκοπός των διαγνωστικών δοκιμασιών είναι να βο−
ηθήσουν τους εκπαιδευτικούς:
α) να προσδιορίσουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται
οι μαθητές τους, ώστε ανάλογα να προσαρμόσουν τη
διδασκαλία τους,
β) να διερευνήσουν εάν οι μαθητές τους διαθέτουν τις
προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με
την ύλη που θα διδαχθούν στην τάξη αυτή, έτσι ώστε να
επισημάνουν τις ελλείψεις τους και να σχεδιάσουν ωρο−
λόγιο πρόγραμμα (ώρες διδασκαλίας και διδασκόμενα
μαθήματα) για την πρόσθετη διδακτική τους στήριξη,
την οποία εισηγούνται στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο
οποίος και αποφασίζει.
3. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες συνδυάζουν ερωτή−
σεις διαφόρων τύπων, που διατυπώνονται από τους
διδάσκοντες, σύμφωνα και με τις βασικές οδηγίες που
συντάσσει για κάθε μάθημα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
(Π.Ι.).
4. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες προγραμματίζονται και
διεξάγονται με ευθύνη των διδασκόντων, σε συνεργασία
με τον Διευθυντή του σχολείου, σε μία διδακτική ώρα,
χωρίς προειδοποίηση των μαθητών.
5. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες δεν λαμβάνονται υπό−
ψη στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή, αλλά
τηρούνται στο φάκελο επίδοσης.
6. Για την επίδοση των μαθητών στις διαγνωστικές
δοκιμασίες ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών κατά
τις επισκέψεις τους στο σχολείο.
7. Στην αρχή του σχολικού έτους γίνεται με ευθύνη
των Διευθυντών των Επαγγελματικών Λυκείων ενημέ−
ρωση των μαθητών και των γονέων τους για το σκοπό
και το ρόλο της διαγνωστικής αξιολόγησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
Άρθρο 7
Ενδιάμεσες Προφορικές και Γραπτές Εξετάσεις
1. Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας μαθημάτων, η
πρόοδος των μαθητών ελέγχεται με προφορική εξέταση
για το μάθημα της ημέρας, η οποία διενεργείται με την
υποβολή ερωτήσεων στη διδαχθείσα ύλη και κυρίως επί
του μαθήματος της ημέρας. Οι εξεταζόμενοι προφορικά
μαθητές βαθμολογούνται για κάθε τέτοια εξέταση.
2. Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επι−
μέλειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων,
εκτός της προφορικής εξέτασης, διενεργούνται ποικίλες
ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις. Αυτές είναι:
α) Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 10
έως 15 λεπτών, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέ−
τασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και πραγ−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1301
ματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών και
στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Τα θέματα που
δίνονται στους μαθητές θα πρέπει να προϋποθέτουν
απαντήσεις, τις οποίες να μπορούν να διατυπώσουν οι
μαθητές στον προβλεπόμενο χρόνο. Τα θέματα μπορεί
να έχουν τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων
ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκο−
ντα με βάση τα σχετικά παραδείγματα που περιέχονται
στα σχολικά βιβλία και σύμφωνα με τις οδηγίες του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) που αποστέλλονται στα
σχολεία. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμα−
σιών είναι χωρίς αριθμητικό περιορισμό και αφήνεται
στην κρίση του διδάσκοντος. Τα αποτελέσματά τους
αξιοποιούνται για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση
του μαθητή και τη συνεχή ανατροφοδότηση της δι−
δασκαλίας.
β) Κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου πραγματοποι−
είται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία, η οποία καλύπτει
περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από
βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών. Δεν
πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια ωριαία
γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου
διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισ−
σότερες από τρεις κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου
διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα.
Ως προς τη μορφή τους, οι γραπτές αυτές δοκιμασίες
μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικού τύπου
ερωτήσεις (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές
ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κτλ.) και
διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, με τις οποίες ελέγ−
χεται κατά κύριο λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας
ύλης και γενικότερα η πρόοδος των μαθητών.
Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, η ωριαία γραπτή
δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β΄ τετρά−
μηνο.
Άρθρο 8
Ατομικές και Ομαδικές Συνθετικές −
Δημιουργικές Εργασίες
1. Οι ατομικές και ομαδικές συνθετικές−δημιουργικές
εργασίες έχουν συνθετικό χαρακτήρα και επιδιώκουν
την ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας του μαθητή
και γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος
μέσω της αναζήτησης στοιχείων από διαφορετικές πη−
γές και την τελική σύνθεση των στοιχείων αυτών. Οι δη−
μιουργικές εργασίες μπορούν να είναι ατομικές ή ομα−
δικές και να έχουν τη μορφή μικρής μελέτης ανάλογης
προς τις δυνατότητες των μαθητών, ή να είναι συλλογές
ή κατασκευές ή καλλιτεχνικές συνθέσεις. Τα θέματα των
εργασιών αυτών δίνονται από τους διδάσκοντες στους
μαθητές ή προτείνονται από τους μαθητές και εγκρίνο−
νται από τους διδάσκοντες. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
(Π.Ι.) αποστέλλει στα σχολεία οδηγίες διδασκαλίας των
μαθημάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν και ενδεικτικές
προτάσεις δημιουργικών εργασιών. Οι δημιουργικές
εργασίες μπορούν να παρουσιάζονται μέσα στην τάξη,
κατά τη κρίση του διδάσκοντος, ή, εφόσον υπάρχει
η δυνατότητα, σε ειδική εκδήλωση κατά τάξη ή κατά
σχολείο, γεγονός που αποφασίζεται από το Σύλλογο
των Διδασκόντων. Οι εργασίες αυτές μπορούν να δημο−
σιεύονται ή να δημοσιοποιούνται με όποιον άλλον τρόπο
κρίνει πρόσφορο το κάθε Επαγγελματικό Λύκειο.
2. α) Η εκπόνηση τουλάχιστον μιας δημιουργικής ερ−
γασίας σε κάθε τάξη του ΕΠΑ.Λ. είναι υποχρεωτική στις
Α΄ και Β΄ τάξεις, ενώ στην Γ΄ τάξη είναι προαιρετική.
Για τη δημιουργική εργασία μέσα στους δύο πρώτους
μήνες του σχολικού έτους προτείνεται στους μαθητές
κατάλογος εργασιών από τον διδάσκοντα κάθε μαθήμα−
τος και με γραπτή τους δήλωση οι μαθητές επιλέγουν
το μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εκπονήσουν εργα−
σία καθώς και δύο ακόμη μαθήματα ως εναλλακτικές
δυνατότητες.
β) Ο υπεύθυνος διδάσκων για την παρακολούθηση των
δημιουργικών εργασιών οργανώνει συναντήσεις με τους
μαθητές πριν από την ανάθεση των εργασιών. Τους
ενημερώνει για τη διαδικασία έρευνας που θα ακολου−
θήσουν και τους παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση
για τις πηγές που θα χρησιμοποιήσουν.
3. Η δημιουργική εργασία αξιολογείται από τον οικείο
διδάσκοντα και λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν έχει θετική
επίδραση στην επίδοση του μαθητή.
4. Αν ένας μαθητής εκπονεί με δική του πρωτοβου−
λία και ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες
περισσότερες της μιας δημιουργικές εργασίες, αυτές
συνεκτιμώνται στη βαθμολογία του μαθητή σε όλα τα
αντίστοιχα μαθήματα. Αντίγραφο όλων των εργασιών
τοποθετείται στο φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων
και δραστηριοτήτων του μαθητή, εάν αυτός υπάρχει,
και όπου δεν υπάρχει ενημερώνονται με ευθύνη του
καθηγητή που παρακολουθεί την εργασία όλοι οι διδά−
σκοντες στο ίδιο τμήμα για τη συμπληρωματική αυτή
δραστηριότητα του κάθε μαθητή.
5. Ο αριθμός των δημιουργικών εργασιών που ο κάθε
εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθεί κατά τη διάρ−
κεια του σχολικού έτους καθορίζεται από τον ίδιο, δεν
μπορεί όμως να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10). Εάν
για κάποιο αντικείμενο εκδηλώσουν ενδιαφέρον πολ−
λοί μαθητές και ο οικείος διδάσκων αδυνατεί για το
λόγο αυτό να εποπτεύσει όλες τις σχετικές εργασίες,
καταβάλλεται προσπάθεια ένταξης των μαθητών σε
ομαδικές εργασίες που βρίσκονται πλησιέστερα στα
ενδιαφέροντά τους. Εάν και μετά την ομαδοποίηση το
πρόβλημα παραμένει, κάθε διδάσκων επιλέγει μεταξύ
των μαθητών που επιθυμούν να εκπονήσουν στο αντι−
κείμενό του εργασία όσους μπορεί να εποπτεύσει με
κριτήρια που καθορίζει ο ίδιος και ανακοινώνει στους
ενδιαφερόμενους. Τους υπόλοιπους παραπέμπει στο
Σύλλογο των Διδασκόντων, ο οποίος τους κατανέμει
σε άλλους διδάσκοντες με βάση τις εναλλακτικές προ−
τιμήσεις τους, που περιέχονται στη δήλωσή τους. Για
όποιο άλλο θέμα ανακύπτει σχετικά με την εκπόνηση
δημιουργικών − συνθετικών εργασιών από τους μαθητές,
αποφασίζει ο Σύλλογος των Διδασκόντων.
Άρθρο 9
Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών
1. Σε κάθε ΕΠΑ.Λ. δύνανται να τηρούν με ευθύνη του
υπεύθυνου καθηγητή κάθε τμήματος ή τάξης και σε
χώρο που καθορίζεται από το Διευθυντή του Λυκείου
φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων
των μαθητών, στον οποίο καταχωρίζονται στοιχεία που
συμβάλλουν στη σφαιρικότερη εκπαιδευτική αξιολόγη−
ση των μαθητών, τα οποία δεν προκύπτουν από άλλες
διαδικασίες αποτίμησης της επίδοσής τους. Tέτοιου
είδους στοιχεία είναι κυρίως: α) Εργασίες, τις οποίες
πραγματοποιεί ο μαθητής, πέραν αυτών που γίνονται
στο πλαίσιο των υποχρεωτικών σχολικών εργασιών, β)
Αναφορές σχετικές με σχολικές δραστηριότητες στις
1302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
οποίες συμμετέχει, γ) Αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή
άλλων διακρίσεών του στον πνευματικό, πολιτιστικό,
κοινωνικό και αθλητικό τομέα που χορηγούνται από το
ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή από επίσημα αναγνωρισμένους επιστημονι−
κούς, μορφωτικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς
υψηλού κύρους, δ) Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης
του μαθητή, ε) Παρατηρήσεις ή προτάσεις του σχετικές
με τα μαθήματα. Κάθε μαθητής που επιθυμεί να εντά−
ξει στο φάκελό του νέα στοιχεία, τα υποβάλλει στον
αρμόδιο καθηγητή.
2. Σκοπός της τήρησης των ως άνω φακέλων είναι
όχι μόνο η σφαιρικότερη και πολύπλευρη εκτίμηση των
δραστηριοτήτων των μαθητών, αλλά η υποβοήθηση και
η επικοινωνία μέσα στο σχολείο μεταξύ διδασκόντων
και διδασκομένων, η παροχή έμμεσα στον μαθητή της
δυνατότητας συμμετοχής του και της διατύπωσης πα−
ρατηρήσεων και προτάσεων για τη σχολική ζωή και τη
βελτίωση της διδακτικής πράξης.
3. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την τήρηση
των φακέλων και την αξιοποίησή τους καθορίζεται με
απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων.
Άρθρο 10
Προφορική βαθμολογία τετραμήνων
1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο
διδάσκων συνεκτιμά:
α. Tη συμμετοχή του στη διδακτική − μαθησιακή δι−
αδικασία.
β. Την προφορική εξέταση καθώς επίσης την επιμέλεια
και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα.
γ. Tην επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες.
δ. Tις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή στο σχολείο.
ε. Tο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μα−
θητή, όπου αυτός τηρείται.
Στην περίπτωση που λείπουν ορισμένα στοιχεία της
παραγράφου 1, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου
διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων
λοιπών στοιχείων.
2. Για τη βαθμολόγηση των εργαστηριακών μαθημά−
των και του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθη−
μάτων λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
α) Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει
στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις του μαθήματος και
παραδεκτές μεθόδους της σύγχρονης τεχνολογίας.
β) Η ποιότητα της εργασίας του ως τελικού αποτε−
λέσματος.
γ) Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει
κανονισμούς ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργα−
σίας του.
δ) Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα
εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά.
Η αξιολόγηση της επίδειξης της άσκησης στο εργα−
στήριο γίνεται συμπληρωματικά με τη μέθοδο της συ−
στηματικής και αντικειμενικής παρατήρησης του μαθητή
από τους διδάσκοντες και της καταγραφής των αποτε−
λεσμάτων της παρατήρησης σε πίνακα εργαστηριακής
προόδου. Για την επίδειξη ο μαθητής υποβοηθείται από
σχετικά φύλλα έργου που συντάσσονται και μοιράζονται
από τους διδάσκοντες στην αρχή κάθε εργαστηριακής
ενότητας.
3. Για μάθημα που για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκε
λιγότερο από δέκα (10) ώρες δεν κατατίθεται βαθμολο−
γία, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων
δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των
μαθητών.
4. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των
Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθη−
τές έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή
τους.
5. Με τη λήξη του Α΄ και Β΄ τετραμήνου κάθε διδά−
σκων καταθέτει στο Διευθυντή του σχολείου ονομαστι−
κή κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους
τετραμηνιαίους βαθμούς επίδοσης.
6. Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής
βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, ο διδάσκων με ενυ−
πόγραφη σημείωση πάνω στην κατάσταση δικαιολογεί
την έλλειψη του βαθμού.
7. Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και του
διδάσκοντος η προφορική βαθμολογία των μαθητών
καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατομικό Δελτίο
(Α.Δ.) των μαθητών, καθώς και ηλεκτρονικά. Αντίγραφο
της βαθμολογίας που καταχωρίζεται στον Η/Υ κρατείται
υποχρεωτικά και σε δύο (2) αντίγραφα ασφαλείας. Για
το Β΄ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την
έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτηρίων ή
πτυχιακών εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επι−
τρέπεται καμία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση
λανθασμένης καταχώρισης που διαπιστώνεται με ειδική
πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων και οπωσδήποτε πριν
από την έκδοση των αποτελεσμάτων.
8. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των Α.Δ. των μαθη−
τών της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ., Ημερήσιων και
Εσπερινών, στα οποία αναγράφεται η προφορική βαθ−
μολογία τους, αποστέλλονται υποχρεωτικά με ευθύνη
του Διευθυντή κάθε σχολείου στο αρμόδιο Γραφείο
Ε.Ε. ή την οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. μέσα σε μία εβδομάδα
από τη λήξη των μαθημάτων του κάθε τετραμήνου.
Μαζί με τα φωτοαντίγραφα των Α.Δ. αποστέλλονται σε
δισκέτες ή με εναλλακτικά ψηφιακά μέσα αποθήκευσης
τα δύο αντίγραφα της ηλεκτρονικής καταχώρισης. Το
Γραφείο Ε.Ε. ή Διεύθυνση Δ.Ε. διαβιβάζει στη Διεύθυν−
ση Μηχανοργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. τις δισκέτες ή τα ψηφιακά μέσα αποθήκευσης
που περιλαμβάνουν το ένα αντίγραφο της ηλεκτρονικής
καταχώρισης.
Άρθρο 11
Επίδοση της προφορικής βαθμολογίας −
Ενημέρωση των κηδεμόνων
1. Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση
και καταχώριση της προφορικής βαθμολογίας καλού−
νται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφο−
ρικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη
συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο
ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή.
2. Με ευθύνη του Διευθυντή και με απόφαση του Συλ−
λόγου των διδασκόντων καθηγητών οργανώνεται μία
τουλάχιστον συνάντηση κηδεμόνων στα μέσα κάθε τε−
τραμήνου με σκοπό την ενημέρωσή τους στα θέματα
της παραγράφου 1. Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή
και διδασκόντων, ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των
κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε διδάσκων έχει
την υποχρέωση μία τουλάχιστον ημέρα την εβδομάδα
να δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητών. Tο πρόγραμ−
μα ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους και
κοινοποιείται γραπτώς στους κηδεμόνες μέσω των μα−
θητών.
3. Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να ενημε−
ρώνονται από τους διδάσκοντες, κατά τις ημέρες που
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1303
έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης κηδεμόνων,
για όλα τα στοιχεία της παρ. 1. Οι διδάσκοντες επιδει−
κνύουν τα γραπτά των μαθητών, εφόσον ζητηθεί από
τους κηδεμόνες τους και μόνο.
4. Στους ελέγχους προόδου που δίνονται στους μαθη−
τές και στους κηδεμόνες αναγράφεται υποχρεωτικά και
ο αντίστοιχος μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας
όλων των μαθητών του τμήματος για κάθε μάθημα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 12
Γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές
εξετάσεις των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου
1. Οι γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές
εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή
και των διδασκόντων σε κάθε ΕΠΑ.Λ. Οι απολυτήριες
και πτυχιακές εξετάσεις είναι ταυτόσημες.
2. Ως εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του ΕΠΑ.Λ. ορί−
ζονται τα 2/3 της διδαχθείσας ύλης με την προϋπόθεση
ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το μισό της διδακτέας
ύλης. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της για
κάθε μάθημα γίνεται με εισήγηση των διδασκόντων και
με την έγκριση του Διευθυντή και γνωστοποιείται στους
μαθητές πέντε εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από
τη έναρξη των εξετάσεων.
3. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της δι−
δασκόμενης ύλης, υπογράφεται από τον διδάσκοντα
καθηγητή και θεωρείται από τον Διευθυντή.
4. Τα θέματα ορίζονται από τους διδάσκοντες το μά−
θημα και είναι κοινά για όλα τα τμήματα των τάξεων
του κάθε ΕΠΑ.Λ. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δο−
θούν χωριστά θέματα, εάν συντρέχει αποχρών λόγος,
ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που
περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και
σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.
5. Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθη−
τές και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, γράφονται στον
πίνακα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 13. Τα
φωτοτυπημένα θέματα επισυνάπτονται στα γραπτά και
είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται μόνο τα ατομικά
στοιχεία των μαθητών.
6. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους
μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλας αναφοράς ή κόλλα
σχεδίου) που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου, την
υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την
αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθ−
μολογίας του γραπτού.
7. Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον ενός τουλάχι−
στον καθηγητή – επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, ο οποίος
μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνει τα γραπτά
δοκίμια των μαθητών, τα υπογράφει και τα παραδίδει
με υπογραφή μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο για τη
βαθμολόγησή τους καθηγητή.
8. Για όλα τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά η
διάρκεια των γραπτών εξετάσεων είναι δίωρη, εκτός εάν
ορισθεί διαφορετικά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.). Σε καμιά περίπτωση η
διάρκεια αυτή δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερη των
τριών ωρών.
Ειδικά για τα μαθήματα: α) Γενικές αρχές Λογιστικής,
β) Λογιστική Εταιρειών και γ) μαθήματα σχεδιαστικού
περιεχομένου η διάρκεια της γραπτής εξέτασης ορίζε−
ται σε τρεις (3) ώρες.
Άρθρο 13
Τρόπος εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων
1. Tα θέματα των γραπτών προαγωγικών, απολυτή−
ριων και πτυχιακών εξετάσεων λαμβάνονται από την
ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά
το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι
ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχει−
ρίδια και στις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
(Π.Ι.), διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση
της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών
στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι
μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται
σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται γι’
αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις,
εκτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορί−
ζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές.
3. Μαθητής που δεν παραδίδει στα μαθήματα που
θεωρούνται γραπτώς εξεταζόμενα την ατομική εργασία
που του έχει ανατεθεί βαθμολογείται με τον κατώτερο
βαθμό «κακώς» μηδέν (0).
Α. Νεοελληνική Γλώσσα
1. Για την εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα δίνεται
στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο απόσπασμα κειμέ−
νου (δοκιμιακού, λογοτεχνικού, άρθρου κτλ.) μιας έως
δύο σελίδων από βιβλίο, εφημερίδα ή περιοδικό (ή κατα−
σκευασμένο για το σκοπό της αξιολόγησης) που αναφέ−
ρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά
ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχει νοηματική
πληρότητα. Tο κείμενο αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται
στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών και να σχετί−
ζεται άμεσα ή έμμεσα με θεματικούς κύκλους οικείους
στους μαθητές από τη σχολική διδασκαλία. Οι μαθητές
εξετάζονται σε τρία θέματα ως ακολούθως:
α) Δίδουν μια σύντομη περίληψη του κειμένου αυτού,
της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα με την έκτα−
ση και το νόημα του κειμένου.
β) Απαντούν σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται:
i) η κατανόηση του κειμένου (ιδεολογικά σημεία του
κειμένου, επιχειρήματα συγγραφέα, προβλήματα που
θέτει, κτλ.)
ii) η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή διαίρεση
και τιτλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογι−
στική, κτλ.)
iii) τα σημασιολογικά στοιχεία (σημασία λέξεων, συνώ−
νυμα − αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων
με ορισμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων
κτλ.).
iv)η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία
των μορφοσυντακτικών δομών, καθώς και να χειρίζο−
νται αυτές τις δομές, ανάλογα με τους επικοινωνιακούς
στόχους του κειμένου.
γ) Συντάσσουν ένα κείμενο ενταγμένο σε επικοινωνι−
ακό πλαίσιο με το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν κάποια
σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν προσωπικές από−
ψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. Η έκταση της
ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση, χωρίς
να υπερβαίνει τις 600 λέξεις.
2. Το πρώτο και δεύτερο θέμα βαθμολογούνται με
είκοσι πέντε (25) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται αντί−
στοιχα στις επιμέρους ερωτήσεις, ενώ η τρίτη άσκηση
1304 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες. Κατά τη βαθ−
μολόγηση όλων των θεμάτων λαμβάνεται υπόψη η ορ−
θογραφία, η δομή του κειμένου, ο λεξιλογικός πλούτος,
η ακρίβεια και η ορθότητα της διατύπωσης, καθώς και
το περιεχόμενο.
Β. Νεοελληνική Λογοτεχνία
Η εξέταση στη Νεοελληνική Λογοτεχνία αναφέρεται
σε πεζό ή ποιητικό κείμενο που περιέχεται στη διδαχθεί−
σα ύλη της αντίστοιχης τάξης, το οποίο δίνεται στους
μαθητές σε φωτοτυπία μαζί με τις αναγκαίες σημασιο−
λογικές ή άλλες διευκρινίσεις. Το κείμενο συνοδεύεται
από πέντε ερωτήσεις που αναφέρονται:
α) στο συγγραφέα του έργου και σε γραμματολογι−
κά στοιχεία που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από το
κείμενο (1 ερώτηση),
β) στη δομή του κειμένου, στην επαλήθευση ή διάψευ−
ση μιας κρίσης με βάση το κείμενο, σε παρατηρήσεις
επί των εκφραστικών μέσων και τρόπων του κειμένου
(υφολογική διερεύνηση, αφηγηματικές λειτουργίες, επι−
λογές του δημιουργού σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής
ανάλυσης) (2 ερωτήσεις),
γ) σε σχολιασμό ή στη σύντομη ανάπτυξη, σε 1−2 πα−
ραγράφους, ορισμένων χωρίων του κειμένου (1 ερώ−
τηση),
δ) σε σχολιασμό αδίδακτου λογοτεχνικού κειμένου το
οποίο δίνεται στους μαθητές επίσης σε φωτοτυπία και
είναι ίσης, κατά προσέγγιση, δυσκολίας με το διδαγμένο
(1 ερώτηση).
Η ερώτηση της περίπτωσης α΄ βαθμολογείται με δεκα−
πέντε (15) μονάδες, οι δύο ερωτήσεις της β΄ περίπτωσης
με είκοσι (20) μονάδες η καθεμία, η ερώτηση της περί−
πτωσης γ΄ με είκοσι πέντε (25) μονάδες και η ερώτηση
της περίπτωσης δ΄ με είκοσι (20) μονάδες.
Σε περίπτωση κατά την οποία μία ερώτηση αναλύεται
σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται γι’
αυτήν κατανέμεται ισότιμα στα υποερωτήματα, εκτός
εάν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται
διαφορετικός συντελεστής βαρύτητας γι’ αυτά.
Γ. Ιστορία
1. Η Ιστορία εξετάζεται με συνδυασμό ερωτήσεων, οι
οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες.
α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται δύο θέματα
που μπορούν να αναλύονται σε ερωτήσεις με τις οποίες
ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών (ιστορι−
κές έννοιες, ιστορικά γεγονότα, χρονολογίες, δράση
ιστορικών προσώπων, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά
και πολιτιστικά φαινόμενα, κτλ) και η κατανόησή τους.
β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο τουλά−
χιστον θέματα που απαιτούν σύνθεση ιστορικών γνώ−
σεων και κριτική ικανότητα (αξιολογήσεις ιστορικών
γεγονότων ή ιστορικών προσώπων, ανάλυση αιτιών ή
συνθηκών που συντέλεσαν στη διαμόρφωση και εξέλιξη
σημαντικών ιστορικών φαινομένων κτλ). Στην περίπτω−
ση αυτή μπορούν να χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις
επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους
μαθητές σε φωτοτυπία. Tο υλικό αυτό αφορά γραπτές
ιστορικές πηγές, εικαστικά έργα, χάρτες, διαγράμματα
κτλ. που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ή
ως μέσα άντλησης στοιχείων για την εξαγωγή ιστορι−
κών συμπερασμάτων.
2. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία
από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας
στις ερωτήσεις κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται
ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές,
η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων
και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.
Δ. Άλγεβρα, Γεωμετρία
1. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα θέματα από την
εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε
υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα
αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών
και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλ−
γορίθμων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συν−
θέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο
υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής
κατάλληλης μεθόδου.
2. Tα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές
διαρθρώνονται ως εξής:
α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρί−
ας που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις,
θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται
η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων
συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην ορ−
γάνωση μιας λογικής δομής.
β) Tο δεύτερο και το τρίτο θέμα αποτελείται το καθέ−
να από μία άσκηση που απαιτεί από το μαθητή ικανό−
τητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών
ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση μπορεί
να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.
γ) Tο τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή
ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από το μαθητή
ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων
γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη
διαδικασία επίλυσής του. Tο θέμα αυτό μπορεί να ανα−
λύεται σε επιμέρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν το
μαθητή στη λύση.
3. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25)
μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.
4. Kατά τον ίδιο τρόπο εξετάζονται και τα μαθήματα:
«Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης»
της Β΄ ΕΠΑ.Λ. και «Μαθηματικά Ι», «Μαθηματικά ΙΙ» και
«Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» της Γ΄ ΕΠΑ.Λ.
Ε. Φυσική, Χημεία
Στα μαθήματα Φυσική και Χημεία δίνονται στους
μαθητές τέσσερα θέματα που έχουν την παρακάτω
μορφή:
α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με
τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το
δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.
β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με
τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και η
κριτική ικανότητα των μαθητών και συγχρόνως οι νοη−
τικές δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των
εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων
που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.
γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση εφαρ−
μογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυα−
σμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόμων και
αρχών. Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους
ερωτήματα.
δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα
ή μία άσκηση, που απαιτούν ικανότητα συνδυασμού και
σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατη−
γικής για τη διαδικασία επίλυσής του. Tο πρόβλημα
αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους
ερωτήματα.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1305
Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μο−
νάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.
ΣΤ. Βιολογία
Στο μάθημα της Βιολογίας δίνονται στους μαθητές
τέσσερα (4) θέματα που έχουν ως εξής:
α) Το πρώτο και δεύτερο θέμα αποτελούνται από ανε−
ξάρτητες ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της
απόκτησης γνώσεων και της δυνατότητας παρουσίασης
και τεκμηρίωσης θεμάτων σχετικών με την εξεταστέα
ύλη και της κατανόησης από το μαθητή βιολογικών
εννοιών, διαδικασιών ή φαινομένων.
β) Το τρίτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις που
στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να
αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες (ανάλυση,
σύνθεση κτλ.) για την αξιολόγηση δεδομένων και την
εξαγωγή συμπερασμάτων.
γ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή
ένα πρόβλημα και στοχεύει στον έλεγχο της ικανότητας
του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή
δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.
Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25 μονάδες στο κα−
θένα από τα τέσσερα θέματα.
Ζ. Αρχές Οικονομίας
Για το μάθημα Αρχές Οικονομίας η εξέταση περιλαμ−
βάνει δύο ομάδες ερωτήσεων:
α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες
ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών
στοιχείων, όσο και η κατανόησή τους.
β) Η δεύτερη αποτελείται από δύο ή τρεις ερωτήσεις
με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κρι−
τικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη
των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.
Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από
τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις
ερωτήσεις κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται ανά−
λογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η
οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και
ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.
Η. Θρησκευτικά
Tα Θρησκευτικά εξετάζονται με ερωτήσεις, οι οποίες
ταξινομούνται σε δύο ομάδες:
α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται ερωτήσεις που
ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων που περιλαμβάνο−
νται στην εξεταστέα ύλη και την κατανόησή τους.
β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο ερωτή−
σεις που απαιτούν συνδυασμό γνώσεων και κριτικής
ικανότητας από μέρους των μαθητών.
Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από
τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις
ερωτήσεις κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται ανά−
λογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η
οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και
ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.
Θ. Ξένη Γλώσσα
1. Η εξέταση στο μάθημα της ξένης γλώσσας συνί−
σταται στα εξής:
α) Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150−180
λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησής του. Κάθε
ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποε−
ρωτήματα.
β) Δίνονται τέσσερις παρατηρήσεις γραμματικο−συ−
ντακτικών φαινομένων, μέσα ή έξω από το κείμενο.
Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο έως τέσσερα
ερωτήματα.
γ) Ο μαθητής καλείται να παράγει γραπτό λόγο (κα−
θοδηγούμενο ή ελεύθερο) 120−150 λέξεων.
2. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερω−
τήσεις της κατηγορίας α΄ και β΄ και κατά 30% στην
παραγωγή γραπτού κειμένου.
Ι. Στοιχεία Τεχνολογίας, Εφαρμογές Πληροφορικής,
Ευρωπαϊκή Ένωση (Θεσμοί και Πολιτικές)
Τα μαθήματα αυτά θεωρούνται γραπτώς εξεταζόμενα
και θέση γραπτού βαθμού επέχουν σε αυτά ο βαθμός
σχετικής γραπτής ατομικής εργασίας που ανατίθεται
στους μαθητές για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο των μα−
θημάτων αυτών. Το θέμα της εργασίας ανατίθεται από
τον καθηγητή που διδάσκει το κάθε μάθημα και μπορεί
να είναι κοινό για όλους τους μαθητές του τμήματος
ή διαφορετικό για κάθε μαθητή ή ομάδα μαθητών. Η
εργασία ανατίθεται σε χρόνο που κρίνει κατάλληλο ο
διδάσκων και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι
την 1η Μαΐου. Η γραπτή αυτή ατομική εργασία είναι ανε−
ξάρτητη από την τις ατομικές και ομαδικές συνθετικές
− δημιουργικές εργασίες του άρθρου 8.
ΙΑ. Σχέδιο
1. Στο Ελεύθερο Σχέδιο η γραπτή εξέταση συνί−
σταται στη γραφική αναπαράσταση ενός φυσικού
αντικειμένου,το οποίο τοποθετείται σε ορατό σημείο
εντός του χώρου εξέτασης. Οι μαθητές σχεδιάζουν με
ελεύθερο τρόπο και σε συνθήκες διάχυτου φωτισμού
το αντικείμενο. Πρέπει να διακρίνουν στο θέμα τους
τις αναλογίες των αντικειμένων και τις αναλογίες σε
σχέση με το όλο και να τις παραστήσουν στο χαρτί τους
αρμονικά, έτσι ώστε να έχουν σαφήνεια και συμμετρία
με τα πραγματικά αντικείμενα. Επίσης, πρέπει να προ−
σέξουν την αρμονία μέσα στη σχεδιαστική επιφάνεια.
Να αποδώσουν επίσης απλοποιημένα σε λίγους τόνους
τις φωτεινές και σκοτεινές επιφάνειες και τους όγκους
που συνθέτουν το θέμα. Οι μαθητές μπορούν να χρησι−
μοποιήσουν μόνο μαύρα μολύβια ή άλλα υλικά.
Η βαθμολόγηση του Ελεύθερου Σχεδίου γίνεται με
κριτήρια:
α) Τη δυνατότητα για οργάνωση της σχεδιαστικής
επιφάνειας, δηλαδή την τοποθέτηση του θέματος και
τη σύνθεσή του.
β) Τη σχεδιαστική ακρίβεια των αναλογιών και των
κλίσεων του θέματος.
γ) Τις τονικές διαβαθμίσεις του θέματος.
δ) Τη γενική εικόνα του θέματος.
2. Στο Γραμμικό Σχέδιο η γραπτή εξέταση συνίσταται
στα εξής:
α) Το αντικείμενο σχεδίασης έχει απλή γεωμετρική
μορφή (π.χ. απλό αντικείμενο, κτήριο, αρχιτεκτονικό
μέλος, έπιπλο, κτλ.). Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορ−
φή σκαριφήματος ή σχεδίου με όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατη−
ρήσεις κτλ.).
β) Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορ−
θών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές) αξονομετρικού
ή συνδυασμών τους.
γ) Οι μαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση κατόψεων,
όψεων, τομών, αντικειμένων απλών γεωμετρικών μορφών
κτλ., χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα όργανα, μέσα,
υλικά και ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.
1306 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του Γραμμικού Σχε−
δίου είναι τα εξής:
i. Η ορθότητα απεικόνισης (π.χ. τεμνόμενα, προβαλ−
λόμενα στοιχεία, ορθή μεταφορά κλίμακας, κτλ),που
αξιολογείται με 30 μονάδες.
ii. Η ποιότητα σχεδίασης (π.χ. πάχος γραμμών, ακρί−
βεια, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές, κτλ), που
αξιολογείται με 20 μονάδες.
iii. Η πληρότητα σχεδίασης, που αξιολογείται με 15
μονάδες.
iv. Η γραμματογραφία και άλλες ενδείξεις (π.χ. δια−
γράμμιση, προσανατολισμός, άλλοι συμβολισμοί),που
αξιολογείται με 15 μονάδες.
v. Η οργάνωση θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που
αξιολογείται με 10 μονάδες.
vi. Γενική εικόνα μονάδες 10.
3. Στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο η γραπτή εξέταση συνί−
σταται στα εξής:
α) Το αντικείμενο σχεδίασης είναι απλή κτηριακή κα−
τασκευή ή τμήμα της, με εξοπλισμό, στοιχεία επίπλωσης
και συμβολισμούς δομικών και φυσικών στοιχείων.
β) Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορ−
θών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές),αξονομετρικού
ή συνδυασμών τους. Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορ−
φή σκαριφήματος ή σχεδίου με όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατη−
ρήσεις, κτλ) και συνοδεύεται από σύντομη απλή περι−
γραφή του.
γ) Οι μαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση κατόψεων,
τομών, όψεων, χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα όρ−
γανα, μέσα και υλικά και ακολουθώντας τις ισχύουσες
συμβάσεις.
Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του Αρχιτεκτονικού
Σχεδίου είναι τα ίδια με τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση
του Γραμμικού Σχεδίου.
4. Στο Τεχνικό Σχέδιο η γραπτή εξέταση συνίσταται
στα εξής:
α) Το θέμα της εξέτασης είναι στοιχείο ή συνδυασμός
στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήμα−
τος, είναι απλής γεωμετρικής μορφής, δίνεται σε σχέδιο
(ή σκαρίφημα) όψεων − τομών ή αξονομετρικής προβο−
λής ή συνδυασμού τους και περιέχει όλα τα απαραίτητα
δεδομένα (τίτλους, διαστάσεις, ενδείξεις κτλ.).
β) Από τους μαθητές ζητείται να σχεδιάσουν (ή και
να συμπληρώσουν), με τη βοήθεια των βασικών σχεδι−
αστικών οργάνων και μέσων, όψεις και τομές του θέμα−
τος και να σημειώσουν διαστάσεις, σύμβολα και λοιπά
στοιχεία του Σχεδίου.
Τα κριτήρια αξιολόγησης του Σχεδίου είναι τα εξής:
i. Η ορθότητα των απαντήσεων (ορθή μεταφορά κλί−
μακας, ορθή σχεδίαση τεμνομένων και προβαλλομένων
στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κτλ), που αξιολογεί−
ται με τριάντα πέντε (35) μονάδες.
ii. Η πληρότητα των απαντήσεων (σχεδίαση όλων των
ζητουμένων και των στοιχείων τους, όπως απαραίτητες
γραμμές, στοιχεία διαστασιολόγησης, σύμβολα κτλ), που
αξιολογείται με τριάντα (30) μονάδες.
iii. Η ποιότητα σχεδίασης (ποιότητα γραμμών, ακρίβεια
σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές
κτλ), που αξιολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
iv. Η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης,
που αξιολογείται με δέκα (10) μονάδες.
5. Σχέδιο με Η\Υ
Η εξέταση γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής ως
εξής:
α) Το αντικείμενο σχεδίασης είναι απλή κατασκευή
ή τμήμα της, με πιθανό εξοπλισμό, στοιχεία συμβολι−
σμών κλπ.
β) Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών
προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές), ή συνδυασμών τους.
Δίνεται σε αντίγραφο, με τη μορφή σκαριφήματος, ή
σχεδίου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτ−
λους, παρατηρήσεις, οδηγίες κτλ) και συνοδεύεται από
σύντομη απλή περιγραφή του.
γ) Οι μαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση με Η\Υ κα−
τόψεων, τομών, όψεων, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο
λογισμικό Η\Υ και ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβά−
σεις. Η εξέταση γίνεται στον εργαστηριακό χώρο και
αξιολογούνται τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης
στην οθόνη του Η\Υ, όσο και η διαδικασία.
Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση είναι: η ορθότη−
τα απεικόνισης, με παρατήρηση ή και με προφορικές
ερωτήσεις, η πληρότητα σχεδίασης, η οργάνωση του
θέματος σε επίπεδα και ορθή χρήση των εντολών του
προγράμματος.
δ) Μετά το πέρας της εξέτασης του μαθήματος γίνε−
ται εκτύπωση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία
και ο βαθμός επίδοσης του μαθητή. Η εκτύπωση αυτή, η
οποία σφραγίζεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο
του τομέα, επέχει θέση γραπτού.
ΙΒ. Τεχνολογία και Ανάπτυξη
Στους μαθητές δίνονται τέσσερα θέματα από την
εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε
υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα
αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών
και ορολογίας, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να
συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδο−
μένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρ−
μογής κατάλληλης μεθόδου.
ΙΓ. Ναυτική Τέχνη, Ναυτιλιακές Γνώσεις, Στοιχεία Μη−
χανών Πλοίου
Η εξέταση των μαθημάτων αυτών περιλαμβάνει δύο
κατηγορίες ερωτήσεων. Η πρώτη κατηγορία περιλαμ−
βάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που μπορούν
να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο
της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και η δεύτερη
κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει (όχι λιγότερες από
δύο) ερωτήσεις ή ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλή−
ματα ανάλογα με τη φύση του μαθήματος.
Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε κάθε μια από
τις δύο κατηγορίες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας
στις ερωτήσεις κάθε κατηγορίας μπορεί να διαφορο−
ποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε κάθε μια
από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των
θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.
ΙΔ. Μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τομέων
και Ειδικοτήτων)
1. Τα μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εργα−
στηριακού περιεχομένου και το εργαστηριακό μέρος
των μικτών μαθημάτων εξετάζονται κατά τις εξεταστι−
κές περιόδους γραπτά ή προφορικά, με επίδειξη δε−
ξιοτήτων των μαθητών στο εργαστήριο και εκτέλεση
*01000810805080020*
συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντι−
κειμένου του μαθήματος. Είναι δυνατό να επιλεγεί μία
μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών.
2. Η μορφή της εξέτασης κατά την προηγούμενη πα−
ράγραφο ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή μετά
από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το
εργαστηριακό μάθημα. Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή
εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα, ακολουθείται η
διαδικασία εξέτασης της παρ. 5.
3. Όταν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από
ένα εκπαιδευτικό και επιλεγεί η προφορική διαδικασία
εξέτασης, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μα−
θήματος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από το
Διευθυντή, το διδάσκοντα και έναν άλλο εκπαιδευτικό
της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας προς το εξεταζόμενο
μάθημα. Βαθμός του μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών
των δύο βαθμολογητών.
4. Σε κάθε περίπτωση τα εργαστηριακά μαθήματα
που εξετάζονται στις προαγωγικές, απολυτήριες και
πτυχιακές εξετάσεις θεωρούνται γραπτώς εξεταζόμενα
μαθήματα.
5. Στα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου και στο
θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων οι ερωτήσεις
ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία
περιλαμβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που
μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό
τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και
η δεύτερη κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει (όχι λιγό−
τερες από δύο) ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα.
Σε περίπτωση που λόγω της φύσης του μαθήματος
δεν είναι εφικτό να δοθούν ασκήσεις ή προβλήματα,
οι μαθητές θα εξετάζονται στη δεύτερη κατηγορία σε
(όχι λιγότερες από δύο)ερωτήσεις που θα ελέγχουν την
κριτική τους σκέψη και την ικανότητα εφαρμογής της
αποκτηθείσας γνώσης.
Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη
κατηγορία και 50% στη δεύτερη.
Άρθρο 14
Ορισμός και υποχρεώσεις των επιτηρητών
1. Με απόφαση του Διευθυντή ορίζονται οι επιτηρητές
καθηγητές, οι οποίοι κατανέμονται σε διαφορετικές
αίθουσες εξετάσεων κάθε ημέρα. Για την άμεση αντι−
μετώπιση κάθε προβλήματος που πιθανόν να δημιουρ−
γηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης είναι δυνατόν να
ορίζονται εφεδρικοί επιτηρητές.
2. Οι επιτηρητές προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο,
είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την τάξη και την επι−
τήρηση των μαθητών κατά την ώρα της εξέτασης και
αναφέρουν αμέσως στο Διευθυντή ή τον εισηγητή του
εξεταζόμενου μαθήματος όποιο πρόβλημα προκύψει.
3. Οι επιτηρητές παραλαμβάνουν από το Διευθυντή
το φάκελο της εξέτασης, εκφωνούν τον κατάλογο των
μαθητών, σημειώνουν τους απόντες, διανέμουν την κόλ−
λα διαγωνίσματος, διανέμουν τα φωτοτυπημένα θέματα
της εξέτασης και αναγράφουν στον πίνακα τον χρόνο
έναρξης και λήξης της εξέτασης. Οι επιτηρητές απα−
γορεύεται να παρέχουν οποιεσδήποτε διευκρινίσεις επί
των θεμάτων, τις οποίες παρέχει μόνο ο εισηγητής του
εξεταζόμενου μαθήματος. Κατά την παραλαβή των γρα−
πτών δοκιμίων των μαθητών διαγράφουν χιαστί τα κενά
διαστήματα και υπογράφουν στο τέλος του κειμένου.
Άρθρο 15
Υποχρεώσεις των μαθητών
κατά τη διάρκεια της εξέτασης
1. Η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης
γίνεται με αλφαβητική σειρά με την ευθύνη του Δι−
ευθυντή, ο οποίος συντάσσει ονομαστική κατάσταση
εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα.
Η τοποθέτηση των μαθητών στις θέσεις γίνεται κατά
αλφαβητική σειρά και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτη−
ρητών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελ−
φών ή συγγενών μαθητών.
2. Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα
της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους
βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (blanco), κινητά
τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα
μετάδοσης πληροφοριών ή άλλα ανάλογα αντικείμενα.
Με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων, μετά από
πρόταση των εισηγητών, είναι δυνατόν να επιτραπεί
στους μαθητές να φέρουν μαζί τους κατά την εξέταση
συγκεκριμένων μαθημάτων οποιαδήποτε αναγκαία βοη−
θήματα. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στους μαθητές
μαζί με το πρόγραμμα των εξετάσεων. Για τον έλεγχο
υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.
3. Μαθητής που φέρει μαζί του στην αίθουσα στην
οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερό−
μενα στην παράγραφο 2 ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια
της εξέτασης από βιβλίο ή από οποιουδήποτε είδους
σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου,
ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των
επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας
την εξέταση άλλων εξεταζόμενων ή δολιεύεται με άλλο
τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθου−
σα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή
και ύστερα από εισήγηση των διδασκόντων−εξεταστών,
στο εξεταζόμενο μάθημα βαθμολογείται με τον κατώ−
τερο βαθμό μηδέν. Ο Διευθυντής, οι επιτηρητές της
αίθουσας και οι διδάσκοντες πριν από την επιβολή της
ανωτέρω ποινής καλούν σε προφορική απολογία τον
μαθητή, συντάσσουν πρακτικό το οποίο και υπογράφουν
και στη συνέχεια ενημερώνουν τον κηδεμόνα του.
Άρθρο 16
Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των
προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων.
1. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται από
τον αρμόδιο καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το αντίστοι−
χο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, και
σε περίπτωση απουσίας του από άλλον καθηγητή της
ίδιας ειδικότητας, ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή
του σχολείου ή τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γραφείου
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.), εάν δεν υπάρχει
καθηγητής της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας στο σχο−
λείο αυτό.
2. Τα γραπτά των μαθητών διορθωμένα και βαθμολο−
γημένα παραδίδονται από τον αρμόδιο καθηγητή στον
Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., συνοδευόμενα από ονομαστική
κατάσταση με τους βαθμούς των μαθητών, το αργότερο
εντός πέντε ημερών από την ημέρα της εξέτασης κάθε
μαθήματος. Ο Διευθυντής μεριμνά για τον έλεγχο και
την καταχώριση της βαθμολογίας στα οικεία βιβλία και
στον Η/Υ του Σχολείου.
ΦΕΚ 81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1307
1308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 17
Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων
Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια
των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετά−
σεων όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συ−
μπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων
που εξετάζονται γραπτά με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Η αναβαθμολόγηση γίνεται στο Γραφείο Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.) ή ελλείψει αυτού στη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), στην
οποία υπάγεται το αντίστοιχο Επαγγελματικό Λύκειο
(ΕΠΑ.Λ.).
2. Μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την έκδοση
των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου, οι κη−
δεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι,
μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ΕΠΑ.Λ. όπου φοιτούν,
με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισ−
σότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με
το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο
(άρθρο 19 του ν. 2009/1992).
3. Οι Διευθυντές, μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής
των αιτήσεων, διαβιβάζουν τα προς αναβαθμολόγηση
γραπτά με καλυμμένα όλα τα στοιχεία των μαθητών και
τον αρχικό βαθμό του καθηγητή μαζί με επικυρωμένα
αντίγραφα των θεμάτων στο Γραφείο Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και, όπου αυτό ελλείπει, στην οικεία Διεύ−
θυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Με απόφαση του οικείου προϊστάμενου του Γρα−
φείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή ελλείψει αυτού
του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης στο οποίο υπάγεται το ΕΠΑ.Λ. συγκροτείται
τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης, η οποία απο−
τελείται από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς
ειδικότητας με το μάθημα για το γραπτό του οποίου
ζητήθηκε αναβαθμολόγηση, οι οποίοι είναι και οι βαθ−
μολογητές της αναβαθμολόγησης, και από ένα σχολικό
σύμβουλο ή καθηγητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
βαθμού Α΄, ο οποίος είναι ο αναβαθμολογητής στην
περίπτωση που οι βαθμοί των δύο πρώτων διαφέρουν
μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα μονάδες σε εκα−
τονταβάθμια κλίμακα. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η
ημέρα και η ώρα που θα διεξαχθεί η αναβαθμολόγηση.
Αν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά είναι περισσότε−
ρα από εβδομήντα, στην επιτροπή μπορεί να ορίζονται
δύο ακόμη καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότη−
τας και να κατανέμονται τα γραπτά εξίσου μεταξύ των
δύο ομάδων βαθμολογητών − αναβαθμολογητών. Την
ευθύνη συντονισμού του έργου της αναβαθμολόγησης
έχει ο προϊστάμενος του Γραφείου Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και, όπου αυτό ελλείπει, της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το
αντίστοιχο Επαγγελματικό Λύκειο.
5. Τα γραπτά δοκίμια αναβαθμολογούνται από τους
δύο καθηγητές αναβαθμολογητές, οι οποίοι αναγρά−
φουν το βαθμό τους στο γραπτό. Ο βαθμός του πρώτου
αναβαθμολογητή καλύπτεται με αδιαφανή ταινία κατά
τρόπο ώστε να μη γνωρίζει ο δεύτερος αναβαθμολο−
γητής τον βαθμό του πρώτου. Ο μέσος όρος των δύο
βαθμών που αποτελεί τον τελικό βαθμό του γραπτού
δοκιμίου, υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0−20), είναι το
πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος και των δύο
βαθμολογητών διά του δέκα (10). Αν οι βαθμοί των δύο
πρώτων βαθμολογητών − αναβαθμολογητών διαφέρουν
μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες,
το γραπτό αναβαθμολογείται και από τρίτο καθηγητή
− αναβαθμολογητή, αφού προηγουμένως επικαλυφθούν
με αδιαφανές αυτοκόλλητο οι βαθμοί των δύο πρώτων
βαθμολογητών − αναβαθμολογητών. Ο γραπτός βαθμός
της αναβαθμολόγησης είναι το πηλίκο της διαίρεσης
του αθροίσματος των βαθμών και των τριών βαθμο−
λογητών δια του δέκα πέντε (15) και είναι ο τελικός
γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση
είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό
με τον οποίο είχε αρχικά βαθμολογηθεί το δοκίμιο από
τον οικείο καθηγητή.
6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η αρμόδια
Διεύθυνση ή το Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευ−
σης συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιέχε−
ται η οριστική βαθμολογία των γραπτών, το οποίο και
αποστέλλει στα Λύκεια προέλευσής τους μαζί με τα
γραπτά.
7. Οι μαθητές του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 19 (μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες),
για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί
γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν
επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξε−
τάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο
σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συγκροτού−
μενης από το Διευθυντή και δύο καθηγητές της ίδιας ή
συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα, άλλους από
αυτούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση. Η αίτηση
για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των
μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο
σχολείο μέσα σε τρεις ημέρες από την έκδοση των απο−
τελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπό−
μενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται
επανεξέταση. Ο βαθμός της επανεξέτασης προκύπτει
από το μέσο όρο των δύο εξεταστών − αναβαθμολογη−
τών και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος
σε κάθε περίπτωση είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρό−
τερος από το βαθμό της αρχικής εξέτασης.
8. Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να
ζητήσουν με αίτησή τους, συνοδευόμενη με το προ−
βλεπόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων,
οι κηδεμόνες μαθητών δημοσίων ΕΠΑ.Λ ή οι ίδιοι μαθη−
τές, εφόσον είναι ενήλικοι, που προσέρχονται σε επανα−
ληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις στις εκάστοτε
εξεταστικές περιόδους. Η επιτροπή και η διαδικασία
αναβαθμολόγησης γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις
των παραγράφων 4, 5, 6 και 7.
Άρθρο 18
Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις
1. Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την
ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν
γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από το Σύλ−
λογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό «κακώς»
μηδέν (0).
2. Κατ ’εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης
παραγράφου:
Μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την
εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώ−
ντος λόγου, με αίτηση του κηδεμόνα ή των ιδίων εφόσον
είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στο Διευθυντή, εξετά−
ζονται άλλη ημέρα εντός της εξεταστικής περιόδου του
Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1309
των Διδασκόντων. Η ασθένεια βεβαιώνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 της
Απόφασης με αριθμό ΣT5/71/1986 του Υπουργού Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 834Β/1986). Οι
διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για
τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση
των θεμάτων εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς
ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από ιατρικό πιστοποι−
ητικό Κρατικού Νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα
υγειονομικής περίθαλψης. Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν
προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέλος Ιουνίου λόγω
σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος
που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προ−
σέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου
σε όσα μαθήματα δεν εξετάστηκαν. Για τους μαθητές
αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκ−
δοση αποτελέσματος την περίοδο του Ιουνίου. Όσοι από
τους παραπάνω μαθητές, εκτός από τα μαθήματα στα
οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει
σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα, στα οποία έχουν
ήδη εξετασθεί, βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του
εννέα και πέντε δέκατα (9,5) μπορούν να προσέλθουν
στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σε−
πτεμβρίου και στα μαθήματα αυτά. Στην περίπτωση
αυτή πρέπει οι ίδιοι οι μαθητές, εάν είναι ενήλικοι, ή οι
κηδεμόνες τους να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον
Διευθυντή του οικείου Λυκείου εντός τριών (3) ημερών
από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη
δήλωση αναγράφεται ρητά ότι οι μαθητές αυτοί θα
εξετασθούν την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρί−
ου, εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα
απουσίασαν και σε όλα τα μαθήματα στα οποία συ−
γκέντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του
εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Στις παραπάνω διατάξεις
υπάγονται και μαθητές στρατεύσιμοι ή συμμετέχοντες
σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.
3. Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις της
παραγράφου 2 του άρθρου αυτού πρέπει το αργότε−
ρο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα λήξης των
εξετάσεων του Ιουνίου να καταθέσει ο ίδιος, εφόσον
είναι ενήλικος, ή ο κηδεμόνας του στον Διευθυντή του
Λυκείου: α) δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο ή
Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή Κλινική, από τα οποία προκύπτει
η αδυναμία του μαθητή για τη συμμετοχή στις εξετάσεις
του Ιουνίου επικυρωμένα από την αρμόδια Υγειονομική
Επιτροπή, β) άλλα δικαιολογητικά − εκτός εκείνων που
αναφέρονται στην περίπτωση α της παρούσης – τα
οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων κρίνει επαρκή για τη
δικαιολόγηση της μη συμμετοχής του στις εξετάσεις
του Ιουνίου. Δεν θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές
βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες δηλώσεις των μα−
θητών ή των γονέων και κηδεμόνων τους.
Άρθρο 19
Εξέταση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
1. Οι μαθητές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
ν. 2817/2000 εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά
περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και αξι−
ολογούνται με βάση το ένα από τα δύο προβλεπόμενα
είδη εξέτασης και μόνο. Ειδικότερα:
α) Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς
τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή
εξέταση επειδή:
ι) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191
Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους του−
λάχιστον 80%,
ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη
ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
ιν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη
των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους
για γραφή,
ν) η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν
να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής δια−
ταραχής του λόγου (δυσλεξίας). Οι μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες των οποίων η επίδοση στα μα−
θήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί μόνο με γραπτές
εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξί−
ας), εξετάζονται προφορικά με τη διαδικασία των «φυσι−
κώς αδυνάτων». Επίσης, όσοι μαθητές με δυσλεξία μετά
από αίτησή τους επιλέγουν να εξεταστούν γραπτά με
την ίδια διαδικασία των «φυσικώς αδυνάτων»,δύνανται
να αξιολογούνται αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες
και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ακόμη, οι ίδιοι
μπορούν να επεξηγούν προφορικά τις απαντήσεις τους
όταν υπάρχουν ενδεχόμενες ασάφειες μπροστά στην
τριμελή επιτροπή. Οι καθηγητές αξιολογητές μπορούν
να εκτιμούν την επάρκεια των γνώσεων μέσω του τρό−
που που οι μαθητές αποτυπώνουν την «ενεργό σκέψη
τους» και απαντούν με επιχειρήματα στα υπό εξέταση
γραπτά ζητήματα, χωρίς να κρίνουν ως σημαντικά τα
ορθογραφικά και συντακτικά λάθη,τις δυσγραφίες, τις
μουτζούρες ή τους παρατονισμούς.
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συ−
νοδευόμενη από τη γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύ−
ον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της
οικείας υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις
ι) έως ιν), από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή
τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με
γραπτές εξετάσεις. Για την περίπτωση ν) απαιτείται
προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης από το Κέ−
ντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.)
που λειτουργεί στην Περιφέρεια της οικείας Διεύθυν−
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της οικείας Περι−
φερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση
κατά την οποία δεν λειτουργεί Κ.Δ.Α.Υ. στην Περιφέρεια
της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
ή είναι αδύνατη η πιστοποίηση από το Κ.Δ.Α.Υ. που
λειτουργεί, για αντικειμενικούς και μόνο λόγους που
βεβαιώνονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή
Εκπαίδευσης, γίνεται δεκτή ειδική διαγνωστική έκθεση
αναγνωρισμένου δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου
ή σταθμού, με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνα−
τος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση λόγω
δυσλεξίας. Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία
(3) χρόνια από την έκδοσή της. Διαγνωστικές εκθέσεις
από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής
εξέτασης λόγω της πιστοποιούμενης δυσλεξίας δεν
γίνονται δεκτές. Οι γνωματεύσεις των υγειονομικών
επιτροπών και οι διαγνωστικές εκθέσεις των Κ.Δ.Α.Υ.,
των ιατροπαιδαγωγικών κέντρων ή σταθμών εκδίδονται
κατά προτεραιότητα ύστερα από σχετική αίτηση του
ενδιαφερομένου.
β) Εξετάζονται μόνο γραπτά μαθητές που έχουν ιδι−
αίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι)
σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προ−
1310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
βλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός),
τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική
Επιτροπή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.
2. Οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται ταυτό−
χρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν
και στα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος. Ειδικά, οι μαθητές του εδαφίου α΄ της πα−
ραγράφου 1 εξετάζονται ενώπιον επιτροπής, την οποία
συγκροτεί για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής του Λυκείου
και την αποτελούν ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής ως Πρόε−
δρος και δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικό−
τητας. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών
είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι
από επτά σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, με απόφασή του
ο Διευθυντής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό των μελών
− εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τα
μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν.
Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθ−
μολόγηση ή αναβαθμολόγηση σε κάθε μάθημα των
μαθητών που ανήκουν στην κατηγορία των «φυσικώς
αδυνάτων» του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρ−
θρου αυτού.
Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται
ο τρόπος εξέτασης του μαθητή και υπογράφεται από
τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής.
3. Οι αιτήσεις και οι ειδικές γνωματεύσεις που αναφέ−
ρονται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται στο Διευθυντή
του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου
εκάστου έτους. Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώ−
σεις μπορούν να υποβάλλονται και αργότερα.
Άρθρο 20
Προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές
Εξετάσεις Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων
Οι διατάξεις του διατάγματος εφαρμόζονται αναλό−
γως και για την αξιολόγηση των μαθητών της Α΄, Β΄, Γ΄
και Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων
στα αντίστοιχα μαθήματα που προβλέπονται από το
ισχύον για τα Λύκεια αυτά πρόγραμμα.
Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στα Εσπε−
ρινά Επαγγελματικά Λύκεια, όπου αναφέρεται Α΄ τάξη
νοείται η Α΄ τάξη των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυ−
κείων, όπου αναφέρεται Β΄ τάξη νοείται η Β΄ τάξη και
όπου αναφέρεται Γ΄ και Δ΄ τάξη νοείται η Γ΄ τάξη των
Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 21
Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα
1. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε
μάθημα που είναι γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο Μέσος
Όρος (Μ.Ο.) του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον
αντίστοιχο γραπτό βαθμό και εκφράζεται ως δεκαδικός
με προσέγγιση δεκάτου.
2. Στα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, βαθ−
μός ετήσιας επίδοσης είναι ο ετήσιος προφορικός βαθ−
μός του μαθήματος.
3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κα−
τατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα τετράμηνο, τότε
ο βαθμός που λείπει αναπληρώνεται από το βαθμό του
μαθήματος του άλλου τετραμήνου.
4. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κα−
τατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετρά−
μηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής,
ο Διευθυντής συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή
επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς
προς το μάθημα ειδικότητας, η οποία διενεργεί ειδική
προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το αρ−
γότερο την επόμενη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων
του Β΄ τετραμήνου. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης
αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος
που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εξεταστών. Σε
περίπτωση που ο μαθητής δεν προσέλθει στην εξέταση
αυτή βαθμολογείται με βαθμό «κακώς» μηδέν (0).
Άρθρο 22
Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής και απολυτηρίου
(Γενικός Μέσος Όρος − Γ.Μ.Ο.).
1. Για όλες τις τάξεις του ΕΠΑ.Λ., ο Γενικός Μέσος
Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των
βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθη−
μάτων που είναι γραπτώς εξεταζόμενα και εκφράζεται
με προσέγγιση δεκάτου.
2. Για τα μαθήματα τα οποία δεν εξετάζονται γρα−
πτώς ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών σε αυτά
αναγράφεται στο απολυτήριο ή αποδεικτικό, καθώς και
στα υπηρεσιακά βιβλία.
Άρθρο 23
Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ – Πτυχίου ΕΠΑ.Λ
1. Βαθμός απολυτηρίου είναι ο Γ.Μ.Ο των μαθημάτων
της τελευταίας τάξης (Γ΄ για τα ημερήσια και Δ΄ για τα
εσπερινά). Στο απολυτήριο αναγράφονται, εκτός από
το βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολού−
θησε ο μαθητής και οι βαθμοί ετήσιας επίδοσης των
μαθημάτων της τελευταίας τάξης.
2. α) Βαθμός πτυχίου για τα ημερήσια ΕΠΑ.Λ. είναι ο
Μέσος Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθη−
μάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης.
β) Βαθμός πτυχίου για τα εσπερινά ΕΠΑ.Λ. είναι ο
Μέσος Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθη−
μάτων ειδικότητας των Γ΄ και Δ΄ τάξεων που είναι ίδια
με τα μαθήματα ειδικότητας της Γ΄ τάξης των ημερη−
σίων ΕΠΑ.Λ.
Στα ανωτέρω πτυχία αναγράφονται, εκτός από το
βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε
ο μαθητής.
3. Τα απολυτήρια και τα πτυχία εκδίδονται μια φορά
και δεν αλλάζουν. Τα απολυτήρια και τα πτυχία των
Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. θεωρούνται και επικυρώνονται από τον
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστά−
μενο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Άρθρο 24
Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών,
απόκτηση πτυχίου
Α. Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
Μετά τη λήξη των προαγωγικών, απολυτηρίων και
πτυχιακών εξετάσεων ο Σύλλογος των Διδασκόντων
αποφασίζει για:
α) Την προαγωγή, την απόλυση και τη χορήγηση πτυ−
χίου στους μαθητές.
β) Την παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση κατά
την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο ή την απόρ−
ριψη των μαθητών.
γ) Τον χαρακτηρισμό της διαγωγής των μαθητών.
1. Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών απαι−
τείται Γενικός Μέσος
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1311
Όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
2. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται Μέσος
Όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων
ειδικότητας της Γ΄ τάξης που είναι γραπτώς εξεταζό−
μενα τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε
κανένα από αυτά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης να μην
είναι μικρότερος του οκτώ (08).
3. Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης που δεν προάγο−
νται παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον
Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και εξετάζονται γραπτά σε
όλα τα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδο−
σής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα
(9,5).
Στα μαθήματα που θέση γραπτού βαθμού επέχει ο
βαθμός της εργασίας, το θέμα της προβλεπόμενης
ατομικής εργασίας είναι το ίδιο με αυτό που τους είχε
ανατεθεί.
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης που δεν απολύονται ή δεν
λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο παραπέμπονται σε ειδική
εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και
εξετάζονται ως ακολούθως:
α) Οι μαθητές που έχουν λάβει απολυτήριο και δεν
έχουν λάβει πτυχίο, σε όλα τα μαθήματα της ειδικότη−
τας στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι
μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
β) Οι μαθητές που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή δεν
έχουν λάβει ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, σε όλα τα
μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας στα οποία
ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του
εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
γ) Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης που δεν προάγονται,
με την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξετα−
στικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνουν τη
φοίτηση στην ίδια τάξη.
δ) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης οι οποίοι, με την έκδοση
των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιό−
δου του Σεπτεμβρίου, δεν απολύονται ή δεν λαμβάνουν
πτυχίο ή και τα δύο, δεν επαναλαμβάνουν τη φοίτηση,
αλλά προσέρχονται σε γραπτή εξέταση στις εξεταστι−
κές περιόδους του επόμενου σχολικού έτους και εξε−
τάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο.
Εξεταστέα ύλη είναι αυτή που έχει ανακοινωθεί για
το έτος που προσέρχονται στις εξετάσεις, εκτός των
μαθημάτων που τυχόν αντικαταστάθηκαν ή προστέθη−
καν. Στα μαθήματα που αντικαταστάθηκαν οι μαθητές
αυτοί εξετάζονται στην ύλη που είχε καθοριστεί κατά
το σχολικό έτος της φοίτησής τους στην τελευταία
τάξη.
Οι παραπάνω μαθητές δεν εξετάζονται στα μαθήματα
που προσετέθησαν.
Αν δεν απολυθούν ή δεν λάβουν πτυχίο ούτε το αμέ−
σως επόμενο σχολικό έτος από αυτό της φοίτησής τους
στη Γ΄ τάξη, μπορούν είτε να επαναφοιτήσουν στην
ίδια ειδικότητα είτε να προσέλθουν στις εξετάσεις της
τελευταίας τάξης οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος εξε−
ταζόμενοι στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται
οι μαθητές της ίδιας ειδικότητας της Γ΄ τάξης το συ−
γκεκριμένο σχολικό έτος. Σε κάθε περίπτωση παραμένει
αμετάβλητος ο βαθμός των τετραμήνων.
Β. Εσπερινών ΕΠΑ.Λ
1. Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών των
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ.
1 της περίπτωσης Α.
2. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται Μέσος Όρος
των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικό−
τητας των Γ΄ και Δ΄ τάξεων που είναι ίδια με τα μαθή−
ματα ειδικότητας της Γ΄ τάξης των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ.
τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα
από αυτά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης να μην είναι μι−
κρότερος του οκτώ (08).
3. Οι διατάξεις της παρ. 3 της περίπτωσης Α΄ εφαρ−
μόζονται ανάλογα και για τους μαθητές των εσπερινών
ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 25
Κατατακτήριες εξετάσεις των
«κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών
1 α). Οι παθήσεις και καταστάσεις των μαθητών που δι−
καιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των «κατ’
ιδίαν διδαχθέντων» καθορίζονται στις Ε1/550/4.5.1982
(Β΄296), Ε3/96/22.2.1985 (Β΄105), Γ2/3031/22.10.1985 (Β΄726),
Γ2/3560/25.9.1989 (Β΄720) αποφάσεις του Υπουργού Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β) Στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., στην κατηγορία των «κατ’
ιδίαν διδαχθέντων μαθητών», υπάγονται όλοι οι μαθητές.
Στη Β΄ τάξη υπάγονται μόνο οι μαθητές που φοιτούν
στον τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
και στον τομέα της Πληροφορικής, ενώ στη Γ΄ τάξη οι
μαθητές που φοιτούν στις ειδικότητες i) Υπαλλήλων
Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, ii) Υπαλλήλων
Τουριστικών Επιχειρήσεων και iii) Υποστήριξης Συστη−
μάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ.
2. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» εξετάζονται
προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο
του Μαΐου – Ιουνίου ή παραπέμπονται σε ειδική εξε−
ταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και
εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς σε όλα τα μα−
θήματα, όπως οι υπόλοιποι μαθητές της αντίστοιχης
τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), στην ίδια
εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα. Η προφορική εξέ−
ταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα
με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το Διευθυντή
του σχολείου ενώπιον τριμελούς επιτροπής, με πρόεδρο
το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και μέλη
δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο
μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο
προφορικός βαθμός τετραμήνων του μαθητή στο εξε−
ταζόμενο μάθημα. Ειδικά τα μαθήματα Στοιχεία Τεχνο−
λογίας, Εφαρμογές Πληροφορικής, Ευρωπαϊκή Ένωση
(Θεσμοί και Πολιτικές), εξετάζονται μόνο προφορικά
και ο μέσος όρος των δυο βαθμών των δυο καθηγητών
είναι ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή.
3. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολο−
γούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία
που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τά−
ξης, στην οποία υποβάλλονται για εξέταση.
4. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται κατά
τις διατάξεις του άρθρου 24.
5. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρ−
θρου υποβάλλουν στο οικείο ΕΠΑ.Λ. τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΣΤ/29/18.5.1987
(ΦΕΚ 834Β) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και σχετική αίτηση, τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του
Β΄ τετραμήνου.
1312 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 26
Μαθητές από ξένα σχολεία
1. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρα−
γράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 155/1978 (33, Α΄),
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3
του π.δ. 182/1984 (60, Α΄), και φοιτούν σε Ελληνικό Επαγ−
γελματικό Λύκειο, προάγονται ή απολύονται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων αυτών.
Για τους μαθητές αυτούς: α) κατά το πρώτο έτος της
φοίτησής τους σε ελληνικό ΕΠΑ.Λ., εφαρμόζονται οι δια−
τάξεις της παραγράφου 1 της περίπτωσης Α του άρθρου
24, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου μέσου
όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά δύο μονάδες, β)
κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό
ΕΠΑ.Λ., εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1
της περίπτωσης Α του άρθρου 24, με παράλληλη μεί−
ωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και πέντε
δέκατα (9,5) κατά μία μονάδα. Οι μαθητές της κατηγο−
ρίας αυτής, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους
σε ελληνικό ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται, βαθμολογούνται και
προάγονται, όπως προβλέπεται στις διατάξεις για τους
μαθητές της ημεδαπής.
2. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του π.δ.
182/1984 (ΦΕΚ. 60) η φράση «με βαθμολογική βάση το
οκτώ (8)» αντικαθίσταται από τη φράση «με βαθμολογική
βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5)» και η φράση «με
βαθμολογική βάση το δέκα (10)» αντικαθίσταται από
τη φράση «με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε
δέκατα (9,5)».
3. Οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται στα μα−
θήματα για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση
από επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο
2 του άρθρου 19.
4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται
για την απόκτηση πτυχίου ΕΠΑ.Λ. για το οποίο ισχύουν
οι διατάξεις της παραγράφου 2,Α. για τα ημερήσια ΕΠΑ.
Λ. και της παραγράφου 2,Β. για τα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. του
άρθρου 24.
Άρθρο 27
Φοίτηση μαθητών – Απουσίες
1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών εξαρτάται
από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο και από την
επίδοσή τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
2. Η τακτική φοίτηση ή απουσία των μαθητών κατά τις
ώρες λειτουργίας του σχολείου αποτελούν τα κριτήρια
για το χαρακτηρισμό της φοίτησης αυτών ως επαρκούς
ή ανεπαρκούς.
3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδα−
κτική ώρα.
4. Απουσία μαθητή από τις πολιτιστικές ή αθλητικές
εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του
ωρολογίου προγράμματος του ΕΠΑ.Λ. λογίζεται ως
απουσία από τα διδασκόμενα μαθήματα για ισάριθμες
διδακτικές ώρες, η δε απουσία από περίπατο λογίζεται
ως απουσία για ισάριθμες διδακτικές ώρες, όσα και τα
ωριαία μαθήματα που δε διδάχθηκαν για το λόγο αυτό
κατά την ίδια μέρα. Εξαίρεση επιτρέπεται στις περιπτώ−
σεις που κατά την κρίση του Διευθυντή η συμμετοχή
του μαθητή στις ανωτέρω εκδηλώσεις καθίσταται εκ
των πραγμάτων αδύνατη.
Άρθρο 28
Απουσίες μη λαμβανόμενες υπόψη
1. Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών
δεν λαμβάνονται υπόψη:
α) Απουσία μαθητών αποστελλόμενων στο εξωτερι−
κό ή το εσωτερικό για ειδική αποστολή σύμφωνα με
έγγραφη εντολή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
β) Απουσία μαθητών που απασχολούνται οπωσδήποτε
σε εργασία που ανατέθηκε σε αυτούς από το Διευθυντή
ή με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων.
γ) Απουσία μαθητών για την προσέλευσή τους αποδε−
δειγμένα ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών.
δ) Απουσία μαθητών λόγω συμμετοχής σε επίσημες
αθλητικές εκδηλώσεις, πιστοποιούμενη από αρμόδια
δημόσια αναγνωρισμένη αθλητική αρχή.
ε) Απουσία μαθητών κάθε γνωστής θρησκείας κατά
τις ημέρες των σημαντικών εορτών.
στ) Απουσίες μαθητών, οι οποίες οφείλονται σε ολι−
γόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεω−
φορείων ΚΤΕΛ, που βεβαιώνεται κατά τόπους από τον
Οικείο Νομάρχη.
ζ) Απουσίες μαθητών που οφείλονται στις επιβαλλό−
μενες κυρώσεις μέχρι πέντε το πολύ ημερών κατά την
κρίση του συλλόγου καθηγητών.
η) Απουσίες μαθητών οφειλόμενες στην ανάγκη με−
ταγγίσεως αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω
μεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιμίας από την
οποία πάσχουν. Οι απουσίες αυτές δεν μπορούν να
υπερβαίνουν αθροιστικά για όλο το έτος τις απουσίες
είκοσι τεσσάρων (24) ημερών.
θ) Απουσίες μαθητών που οφείλονται σε θεραπεία
αρχική ή συνεχιζόμενη σε χώρες του εξωτερικού. Στις
περιπτώσεις αυτές καταχωρίζονται αλλά δεν υπολογί−
ζονται και οι απουσίες τριών ημερών, για τη μετάβαση
και επιστροφή, πέρα από τις βεβαιούμενες από τα σχε−
τικά ιατρικά πιστοποιητικά.
ι) Απουσίες − μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για
όλο το διδακτικό έτος− μαθητών που πάσχουν από σακ−
χαρώδη διαβήτη.
ια) Απουσίες μαθητών λόγω συμμετοχής τους σε εθε−
λοντική αιμοδοσία ως εξής: Της ημέρας της αιμοδοσίας,
όταν ο μαθητής προσφέρει αίμα για ασθενή του συγγε−
νικού του περιβάλλοντος. Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν
ο μαθητής με δική του πρωτοβουλία προσέρχεται να
προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο μαθητής
ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας
για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε
οργανωμένη ομαδική αιμοληψία.
Άρθρο 29
Απαλλαγές μαθητών από την ενεργό συμμετοχή
σε μαθήματα
1. Κηδεμόνας μαθητή που κωλύεται εξαιτίας παθήσεως
μόνιμης ή παροδικής ή ειδικής μειονεξίας να συμμετέχει
στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, μπορεί να ζητήσει, με
αίτησή του, την εξαίρεση του μαθητή από κάποιο από
τα δύο αυτά μαθήματα. Η αίτηση αυτή, συνοδευόμενη
υποχρεωτικά από ιατρική βεβαίωση κρατικού ιατρού ή
ιατρού ασφαλιστικού φορέως, η οποία να περιλαμβάνει
τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, υποβάλλε−
ται στον Διευθυντή εντός πέντε ημερών από την έναρξη
των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης ή
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1313
από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο μετά την
ασθένεια.
2. Αναφορικά με την αίτηση της προηγούμενης παρα−
γράφου, αποφαίνεται ο Διευθυντής του σχολείου μαζί
με τον, κατά περίπτωση, αρμόδιο διδάσκοντα καθηγητή
και συντάσσεται σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του
συλλόγου των Διδασκόντων. Εάν υπάρχει αμφιβολία,
ο μαθητής παραπέμπεται στην αρμόδια σχολιατρική
υπηρεσία.
Η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου δεν απαι−
τείται στις περιπτώσεις που η πάθηση είναι εμφανής
και δεν χρειάζεται απόδειξη.
Η παραπάνω απαλλαγή, που αφορά ολόκληρο το δι−
δακτικό έτος ή τμήμα αυτού, ισχύει από την έναρξη
των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης ή
ασθένειας, εφόσον έχει βεβαιωθεί κατά τον απαιτού−
μενο τρόπο.
3. Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής
για μία διδακτική ώρα μπορεί να ζητήσει ο μαθητής,
εφόσον συντρέχει αποχρών λόγος, από το διδάσκοντα
καθηγητή, ο οποίος τη χορηγεί κατόπιν εγκρίσεως του
Διευθυντή.
4. Οι μαθητές που, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται από το μάθημα της
Φυσικής Αγωγής, δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν
το μάθημα.
Άρθρο 30
Έλεγχος και καταχώριση απουσιών
1. Η απουσία μαθητή από το ΕΠΑ.Λ. καταχωρίζεται στο
ημερήσιο δελτίο απουσιών για κάθε διδακτική ώρα.
2. Η σύνταξη και η φύλαξη του ημερήσιου δελτίου
απουσιών ανατίθεται από το Διευθυντή σε μαθητή τά−
ξης ή τμήματος τάξης, που διακρίνεται για το ήθος και
την επίδοσή του, αναπληρούμενο από άλλον μαθητή, ο
οποίος πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. Το δελτίο αυτό
ελέγχεται και μονογράφεται από το διδάσκοντα ή τους
διδάσκοντες στην οικεία στήλη και μετά τη λήξη των
ημερησίων μαθημάτων παραδίδεται από τον υπεύθυ−
νο κατά τα ανωτέρω μαθητή στον καθηγητή που έχει
οριστεί από τον Διευθυντή.
3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών τηρείται
ίδιο βιβλίο φοίτησης (απουσιολόγιο) στο οποίο κατα−
χωρίζεται αριθμητικά το σύνολο (άθροισμα) των απου−
σιών της ημέρας κάθε μαθητή που απουσίαζε, όπως
το άθροισμα αυτό αναγράφεται στο ημερήσιο δελτίο
απουσιών. Η τήρηση, κατά τα παραπάνω, του βιβλίου
φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται σε καθηγητή που
ορίζεται από τον σύλλογο Διδασκόντων, με αναπληρωτή
αυτού άλλον καθηγητή.
4. Οι απουσίες που καταχωρίζονται στο βιβλίο φοίτη−
σης (απουσιολόγιο), κατά την προηγούμενη παράγραφο,
αθροίζονται κατά μήνα και μεταφέρονται συνολικά στα
ατομικά δελτία των μαθητών. Οι απουσίες γνωστοποι−
ούνται στους κηδεμόνες των μαθητών και με παράδοση
των ατομικών ελέγχων προόδου.
5. Κατά τη λήξη του Β΄ τετραμήνου και πριν από την
έναρξη των γραπτών εξετάσεων, τα κατά την προηγού−
μενη παράγραφο αθροίσματα απουσιών αθροίζονται
σε γενικό σύνολο στα ατομικά δελτία των μαθητών
και αποτελούν τη βάση, σε συνδυασμό και με τα προ−
σκομισθέντα τυχόν δικαιολογητικά απουσιών, για το
χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.
6. Μετά τις είκοσι τρεις (23) απουσίες και με ενημε−
ρωτικό υπηρεσιακό έντυπο ταχυδρομικώς ενημερώνεται
ο κηδεμόνας,αν ο μαθητής είναι ανήλικος, ή επιδίδεται
στον ενήλικο ενυπόγραφα.
Άρθρο 31
Χαρακτηρισμός της φοίτησης – Συνέπειες
1. Η φοίτηση όλων των μαθητών είναι καθήκον και
χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το
γενικό σύνολο ωριαίων απουσιών, που σημειώθηκαν
κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό
και με την, μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια
προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.
2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή
εφόσον:
α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώ−
θηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από
το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πε−
νήντα (50).
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει
τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) για τα ημερήσια ΕΠΑ.Λ.,
υπό την προϋπόθεση ότι οι άνω των πενήντα (50) είναι
δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαι−
ώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του
π.δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21.12.1983).
γ) Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε
ΕΠΑ.Λ. με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη
φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα τέσ−
σερις (114) έως (164) απουσίες, με την προϋπόθεση ότι
όλες οι άνω των πενήντα (50) απουσίες του είναι δικαι−
ολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται
κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα
ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν
ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας,
που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των
βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό
όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον
δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη.
δ) Η φοίτηση των μαθητών είναι δυνατόν να χαρα−
κτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών,
εφ’ όσον οι μαθητές αυτοί είναι πρωταθλητές και οι
απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε δι−
εθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται
επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.
4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που
σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν
εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προανα−
φέρθηκαν. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτη−
ρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν
τη φοίτηση στην ίδια τάξη.
5. Για τους μαθητές που φοιτούν στα εσπερινά Επαγ−
γελματικά Λύκεια τα αριθμητικά όρια των εκατόν δε−
κατεσσάρων (114) και εκατόν εξηντατεσσάρων (164)
απουσιών για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης προ−
σαυξάνονται κατά δέκα έξι (16).
6. Κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2007 − 2008, η
φοίτηση όλων των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. χαρακτηρίζε−
ται επαρκής, ελλιπής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό
σύνολο ωριαίων απουσιών, που σημειώθηκαν κατά την
διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την,
1314 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια προφορική
επίδοση σε όλα τα μαθήματα.
Επαρκής και ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες πα−
ραγράφους.
Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημεί−
ωσε από εκατόν δεκατέσσερις (114) έως (164) απουσίες,
από τις οποίες τουλάχιστον οι άνω των πενήντα (50)
είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που
βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, αλλά η φοίτηση του δεν
χαρακτηρίζεται επαρκής σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 2. Επίσης, ο Σύλλογος των Διδασκόντων
μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή
τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν εξήντα
τέσσερις (164) έως διακόσιες δεκατέσσερις (214) απου−
σίες, εφόσον όλες οι άνω των πενήντα (50) είναι δικαι−
ολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται
κατά τα ανωτέρω, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα
ικανοποιητική κατά την έννοια της περίπτωσης γ’ της
παραγράφου 2 και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη.
Μαθητές των οποίων η φοίτησή χαρακτηρίζεται ελλι−
πής δεν γίνονται δεκτοί στις ετήσιες προαγωγικές ή
απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου. Οι μαθητές αυτοί
εξετάζονται γραπτώς στις επαναληπτικές εξετάσεις
του Σεπτεμβρίου. Το ετήσιο προαγωγικό ή απολυτήριο
αποτέλεσμα για τους ανωτέρω μαθητές εξάγεται σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για τους μαθητές που φοιτούν στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ.
τα αριθμητικά όρια των ανωτέρω απουσιών προσαυξά−
νονται κατά δεκαέξι (16) απουσίες.
Άρθρο 32
Ενημέρωση γονέων − Δικαιολόγηση απουσιών
1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του
μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του στην
περίπτωση που είναι ανήλικος ή ο ίδιος αν είναι ενή−
λικος. Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της φοί−
τησης των μαθητών καθηγητής κάθε τμήματος, αφού
ενημερώσει το Διευθυντή ότι ο μαθητής συμπλήρωσε
ήδη είκοσι τέσσερις (24) απουσίες δικαιολογημένες ή
αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον
κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία αποστέλ−
λεται με τη φροντίδα του ΕΠΑ.Λ. από 1 μέχρι 5 κάθε
μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε. Με
την ίδια επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για
κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του
μαθητή στην περίπτωση που είναι ενήλικος.
2. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται
το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουρ−
γίας του ΕΠΑ.Λ., για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη
φοίτηση του μαθητή λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγρα−
φο σημείωμα από τον υπεύθυνο καθηγητή. Η επιστολή
της προηγούμενης παραγράφου αποστέλλεται στον
κηδεμόνα ανεξάρτητα από την προσέλευσή του ή όχι
στο ΕΠΑ.Λ. και είναι ανεξάρτητη από το ενυπόγραφο
σημείωμα.
3. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λό−
γους υγείας από το ΕΠΑ.Λ. περισσότερο από δύο συνε−
χόμενες ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο
ίδιος, το αργότερο μέχρι και τη δέκατη εργάσιμη μέρα
από την επιστροφή του μαθητή στο ΕΠΑ.Λ., βεβαίωση
γιατρού δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολια−
τρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που
να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.
Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολο−
γητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Δικαιολογητικά
που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω
προθεσμίας καταχωρίζονται ως εκπρόθεσμα και τίθε−
νται υπόψη του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε βεβαίωση
υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρω−
τόκολλο απαραίτητα. Για τη δικαιολόγηση απουσιών
δύο ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικο−
γενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του
κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά
δέκα εργάσιμες μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του
μαθητή στο ΕΠΑ.Λ. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας
μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ 10 ημερών
αθροιστικά για όλο το έτος.
4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με
τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δε δε−
σμεύουν το σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και
επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας
του μαθητή.
5. Σε καμιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημέ−
νες απουσίες μαθητών:
α) Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευ−
θυντή του ΕΠΑ.Λ. σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος
λειτουργίας αυτού, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για την
πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερήσιου
προγράμματος λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ. είναι δυνατόν,
κατά την κρίση του συλλόγου των διδασκόντων, να
δικαιολογηθούν απουσίες που οφείλονται σε εξαιρε−
τικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους των ιδιαίτερα
τοπικών καιρικών, συγκοινωνιακών και άλλων συνθηκών
της κάθε ΕΠΑ.Λ.
β) Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του
προϊσταμένου Γραφείου Ε.Ε., ή του Διευθυντή της Διεύ−
θυνσης Δ.Ε., αποχή των μαθητών από το σχολείο.
6. Οι δικαιολογημένες απουσίες των μαθητών αθροί−
ζονται και λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της
φοίτησης κάθε μαθητή. Για τις απουσίες αυτές συντάσ−
σεται, αμέσως μετά τη λήξη κάθε τετράμηνου, ειδική
πράξη του συλλόγου των διδασκόντων.
7. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται ο κηδεμόνας
του μαθητή, νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδή−
ποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρό−
σωπο, προκειμένου μόνο περί μαθητών που δεν έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές
που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη δικαι−
ολόγηση των απουσιών τους.
Άρθρο 33
Λοιπά θέματα
1. Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε
μαθητή είναι δυνατό να εντάσσεται και ποιοτική αξιο−
λόγηση του μαθητή. Η ποιοτική αξιολόγηση αναφέρεται
σε χαρακτηριστικά που έχουν αποκλειστικά και μόνο
σχέση με τη δραστηριότητα του μαθητή στο πλαίσιο
του σχολείου και τις μαθησιακές του δεξιότητες και
αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση του μαθητή και
των γονέων του σε ζητήματα σχετικά με τα παραπάνω
θέματα και τη συνολική γενικά επίδοση και εικόνα του
στο σχολείο. Δεν αναφέρεται σε εκτιμήσεις ικανοτήτων
που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή απαιτούν ειδικά
μέσα εκτίμησης. Η ποιοτική αξιολόγηση μπορεί να γίνε−
ται είτε με την απλή αναγραφή σχολίων από τον εκπαι−
δευτικό σε ειδικό λευκό έντυπο, είτε με τη συμπλήρωση
*01000810805080020*
ερωτηματολογίων περιγραφικής αξιολόγησης, τα οποία
εκπονούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Σχετικά
υποδείγματα ερωτηματολογίων ποιοτικής αξιολόγησης
αποστέλλονται στα σχολεία με ευθύνη του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισή−
γηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
2. Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του
μαθητή μπορεί να περιλαμβάνονται και ερωτηματο−
λόγια αυτοαξιολόγησης που εκπονούνται από τους
μαθητές σε επίπεδο σχολικής μονάδας με ευθύνη του
Συλλόγου των διδασκόντων και σε συνεργασία με τις
Μαθητικές Κοινότητες, με βάση υποδείγματα, τα οποία
αποστέλλονται στο σχολείο από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Άρθρο 34
Όπου στις διατάξεις του Διατάγματος αναφέρεται
υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, νοείται
ότι στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του
βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά
ψηφία τότε, εάν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο
ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο
προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο, παραλειπομένων
των λοιπών και, εάν είναι μικρότερο του πέντε (5), παρα−
λείπονται όλα τα υπόλοιπα, πλην του πρώτου, δεκαδικά
ψηφία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ
Άρθρο 35
Εξετάσεις μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ
1. Οι ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού για την αξιο−
λόγηση, τις προαγωγικές εξετάσεις και την προαγωγή
των μαθητών των Δημοσίων ΕΠΑ.Λ. ισχύουν και για τους
μαθητές των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.
2. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μα−
θητών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. διενεργούνται σε όλα τα
γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα που διδάσκονται στην
τελευταία τάξη ενώπιον εξεταστικών επιτροπών που
αποτελούνται από εκπαιδευτικούς των δημοσίων ΕΠΑ.
Λ. και ΕΠΑ.Σ. και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο
Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ.
3. Για την Ειδική Εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρί−
ου ορίζονται επιτροπές με νέα σύνθεση, στις οποίες
μπορεί να περιλαμβάνονται και μέλη που μετείχαν σε
προηγούμενες επιτροπές.
4. Οι εκπαιδευτικοί των Δημοσίων ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.
Σ. είναι δυνατό να ορίζονται μέλη σε περισσότερες
από μία επιτροπές και μέχρι τρεις το πολύ, ύστερα
από γραπτή αιτιολόγηση του αρμοδίου οργάνου για
συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις
αυτές καταβάλλεται σε αυτούς αποζημίωση μόνο για
τη μία, εφόσον ο συνολικός αριθμός των γραπτών που
διορθώνουν δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60). Αν ο αριθμός
των γραπτών υπερβαίνει τα εξήντα (60), καταβάλλεται
σ’ αυτούς αποζημίωση για δύο επιτροπές.
5. Πέρα από τις διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου, οι
απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών
των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. διενεργούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις απολυτήριες
και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Δημοσίων
ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 36
Χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων − εξέταστρα
1. Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξε−
τάσεις των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ., καθώς και
οι ειδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διενεργούνται
κάθε χρόνο στις ημερομηνίες που προβλέπονται κάθε
φορά από τις κείμενες διατάξεις, για τις αντίστοιχες
εξετάσεις των μαθητών των Δημοσίων ΕΠΑ.Λ.
2. Οι μαθητές των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. που προσέρχονται
στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, καταβάλλουν
εξέταστρα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, υπό μορφή
παραβόλου υπέρ του λογαριασμού της Ιδιωτικής Εκ−
παίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ κατά τα εκάστοτε οριζόμενα
σύμφωνα με τον ν. 682/77(ΦΕΚ 244,τ.Α΄/01.09.77)
Άρθρο 37
Επιτροπές εποπτείας εξετάσεων
Την εποπτεία των γραπτών απολυτηρίων και πτυχι−
ακών εξετάσεων των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.
έχουν οι Προϊστάμενοι των γραφείων Ε.Ε. ή ελλείψει
ή κωλύματος αυτών, ο Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης σε ό,τι
αφορά τα Ιδιωτικά ΕΠΑ.Λ. της δικαιοδοσίας του.
Μετά το πέρας των εξετάσεων αυτών υποβάλλουν
σχετική έκθεση στη Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης
του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άρθρο 38
Εξεταστικές Επιτροπές – Επιτηρητές
1. Με απόφαση του οργάνου που έχει την εποπτεία
των εξετάσεων των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. ορίζονται ο Πρό−
εδρος, η Γραμματεία και τα μέλη της εξεταστικής επι−
τροπής που είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί.
α) Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται
μόνιμος εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
κατηγορίας Π. Ε., με βαθμό Α΄ που υπηρετεί σε ΕΠΑ.Λ.
β) Μέλη της Εξεταστικής επιτροπής, ορίζονται εκπαι−
δευτικοί των Δημοσίων ΕΠΑ.Λ. − ΕΠΑ.Σ. της Δ.Ε. με τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
Ο αριθμός των μελών της επιτροπής υπολογίζεται
με βάση την αρχή ότι για κάθε εξεταζόμενο μάθημα
ορίζεται ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός, αντίστοιχης
ή συναφούς ειδικότητας, και ότι η σχέση μεταξύ του
αριθμού των μελών της επιτροπής και του αριθμού των
προς διόρθωση γραπτών δοκιμίων, για κάθε ειδικότητα,
είναι 1 προς 60 το πολύ.
γ) Γραμματέας της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται
ένας εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
των κλάδων Π.Ε. 01 έως και Π.Ε. 20 και Τ.Ε. 01.
Εφόσον οι μαθητές του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. που δικαι−
ούνται να προσέλθουν στις απολυτήριες και πτυχιακές
εξετάσεις είναι περισσότεροι από 100, τότε ορίζεται
ένας ακόμη εκπαιδευτικός, ως γραμματέας από τους
κλάδους που προαναφέρθηκαν.
Όταν οι μαθητές του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. που δικαιού−
νται να προσέλθουν στις εξετάσεις υπερβαίνουν τους
200, είναι δυνατό, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου,
όπως προβλέπεται από την παράγραφο 1, να ορίζονται
περισσότερες της μιας επιτροπές εξετάσεων.
Στην επιτροπή διενέργειας των απολυτηρίων και πτυ−
χιακών εξετάσεων των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.
Λ. συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο
Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. και σε αναλογία ίση προς τον αριθμό
των εκπαιδευτικών του Δημοσίου που είναι μέλη της
επιτροπής.
ΦΕΚ 81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1315
1316 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Με πρόταση του Διευθυντή του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. ο
πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής πριν από την
έναρξη της πρώτης συνεδρίασης ορίζει με πράξη του
τα μέλη της επιτροπής που προέρχονται από καθηγητές
που διδάσκουν στο Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ.
Σε κάθε αίθουσα όπου διεξάγονται οι γραπτές δοκι−
μασίες των μαθητών ορίζονται από τον πρόεδρο της
εξεταστικής επιτροπής ως επιτηρητές ένα τουλάχιστον
μέλος της επιτροπής που προέρχεται από το Δημόσιο
τομέα και ένας εκπαιδευτικός του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ.
2. Εφόσον υπάρχουν εξεταζόμενα μαθήματα, για τα
οποία δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί Δημοσίων ΕΠΑ.Λ. της
Δ.Ε., αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας, ή ο αριθμός
τους δεν επαρκεί, ή κωλύονται, είναι δυνατό να ορισθούν
μέλη της εξεταστικής επιτροπής μόνιμοι εκπαιδευτικοί
ή αναπληρωτές και ωρομίσθιοι από τα Γενικά Λύκεια
ή Τ.Ε.Ι, ύστερα από συνεννόηση του Προϊσταμένου του
Γραφείου Ε.Ε. με τον πρόεδρο των ΤΕΙ που ανήκει ο
εκπαιδευτικός. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός των προ−
αναφερόμενων ως μελών της εξεταστικής επιτροπής,
εφόσον έχουν διδάξει έστω και για περιορισμένο χρο−
νικό διάστημα στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. την τελευταία προ
της διεξαγωγής των εξετάσεων τριετία ή έχουν εργα−
στεί την τελευταία προ της διεξαγωγής των εξετάσεων
τριετία στην επιχείρηση στην οποία ανήκε το ιδιωτικό
ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 39
Υποχρεώσεις της εξεταστικής επιτροπής πριν και
μετά την έναρξη των εξετάσεων
1. Πριν από την έναρξη διεξαγωγής των απολυτηρίων
και πτυχιακών εξετάσεων ο πρόεδρος με δύο τουλάχι−
στον μέλη της επιτροπής από δημόσιους εκπαιδευτικούς
και το γραμματέα της επιτροπής, διαπιστώνουν:
α) εάν οι μαθητές πληρούν τις προϋποθέσεις για συμ−
μετοχή στις εξετάσεις.
β) αν έχουν καταχωρισθεί στα ατομικά δελτία των
εξεταζομένων μαθητών οι προφορικοί βαθμοί των τε−
τραμήνων και απαγορεύει την έναρξη των εξετάσεων,
αν δεν έχει προηγηθεί η καταχώριση των βαθμών αυ−
τών.
2. Ο Διευθυντής του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. παραδίδει στον
πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής καταστάσεις με τα
ονόματα των μαθητών που δικαιούνται να προσέλθουν
στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις με αλφαβη−
τική σειρά και κατά ειδικότητα, καθώς επίσης και την
αναλυτική βαθμολογία των τετραμήνων κατά μάθημα.
3. Ο Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής, σε συνερ−
γασία με τον Διευθυντή του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., καταρ−
τίζουν το πρόγραμμα των απολυτηρίων και πτυχιακών
εξετάσεων, το αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων
του Σχολείου και συνεργάζονται για κάθε άλλο θέμα
που κρίνει ο Πρόεδρος απαραίτητο για την καλύτερη
διεξαγωγή των εξετάσεων.
Με αιτιολογημένη απόφαση του έχοντος την εποπτεία
των εξετάσεων, που κοινοποιείται στην οικεία Περιφε−
ρειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική έγγραφη εισήγηση
του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, είναι δυνατό
να ορισθούν διδακτήρια ή εργαστήρια δημόσιου σχολεί−
ου, για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ή μέρους αυτών,
εφόσον τα κτίρια ή τα εργαστήρια του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ.
δεν επαρκούν ή δεν κρίνονται κατάλληλα για την ομαλή
και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.
Για τη διενέργεια των απολυτηρίων και πτυχιακών
εξετάσεων περιόδου Ιουνίου, για την κατάρτιση των
θεμάτων των εξετάσεων και για τη βαθμολόγηση των
γραπτών δοκιμίων ισχύουν τα ακόλουθα:
Α. 1. Τα θέματα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, καταρ−
τίζονται από επιτροπή που αποτελείται από τα παρα−
κάτω μέλη και υπογράφονται και από τον πρόεδρο της
εξεταστικής επιτροπής.
α) Από έναν (1) εκπαιδευτικό των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. ή
ΕΠΑ.Σ. ή Γενικών Λυκείων ή των ΤΕΙ, ίδιας ή συναφούς
ειδικότητας προς το εξεταζόμενο μάθημα.
β) Από έναν εκπαιδευτικό του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., της
ίδιας ή συναφούς ειδικότητας προς το εξεταζόμενο
μάθημα ο οποίος έχει προταθεί για την εξεταστική
επιτροπή.
2. Οι ίδιες επιτροπές εξετάζουν προφορικά τους μαθη−
τές στις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπεται από τις
κείμενες διατάξεις προφορική εξέταση αντί γραπτής.
3. Στο χώρο που έχει επιλεγεί για τον καταρτισμό των
θεμάτων των εξετάσεων δεν επιτρέπεται να παρευρί−
σκονται άλλα άτομα, εκτός αυτών που αναφέρονται στις
παρ. Α 1α και Α 1β αυτού του άρθρου και του προέδρου
της εξεταστικής επιτροπής.
Β. 1. Τα γραπτά δοκίμια των απολυτηρίων και πτυ−
χιακών εξετάσεων των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.
φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της εξεταστικής
επιτροπής, διορθώνονται και βαθμολογούνται από την
επιτροπή, της οποίας η σύνθεση καθορίζεται από τις
παρ. Α 1α και Α 1β αυτού του άρθρου.
2. Πρώτος διορθώνει και βαθμολογεί κάθε γραπτό δο−
κίμιο ο εκπαιδευτικός του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. σε χώρο που
έχει επιλεγεί γι’ αυτόν το σκοπό, και στη συνέχεια κα−
λύπτει τη βαθμολογία με αδιαφανές αυτοκόλλητο. Στη
συνέχεια, τα γραπτά αυτά διορθώνονται και βαθμολο−
γούνται από το μέλος της Επιτροπής του Δημοσίου.
3. Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των δύο (2) βαθμών αποτελεί
το βαθμό του γραπτού δοκιμίου του μαθητή. Ο Μ.Ο.
υπολογίζεται στην κλίμακα 0−20. Είναι το πηλίκο της
διαίρεσης των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του
δέκα (10) και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
Ο βαθμός της ετήσιας επίδοσης κάθε μαθητή προκύ−
πτει σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22.
4. Σε περίπτωση που ο βαθμός του εκπαιδευτικού
του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., διαφέρει από το βαθμό του μέ−
λους της επιτροπής που προέρχεται από το Δημόσιο
περισσότερο από δεκαπέντε (15) μόρια, το γραπτό αυτό
αναβαθμολογείται αυτεπάγγελτα.
Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος της Εξεταστικής
επιτροπής διαβιβάζει τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά
δοκίμια με καλυμμένα όλα τα στοιχεία των μαθητών και
τους αρχικούς βαθμούς των καθηγητών μαζί με επικυ−
ρωμένα αντίγραφα των θεμάτων στην αρμόδια Δ/νση ή
Γραφείο Ε.Ε., όπου και αναβαθμολογούνται, σύμφωνα με
τις ισχύουσες περί αναβαθμολογήσεων διατάξεις.
Άρθρο 40
Έκδοση αποτελεσμάτων – αρχείο εξετάσεων
1. Οι τελικοί βαθμοί της ετήσιας επίδοσης των μα−
θητών σε κάθε μάθημα καταχωρίζονται στο Μητρώο
και τα ατομικά δελτία των μαθητών και σύμφωνα μ’
αυτούς τούς βαθμούς εξάγεται το τελικό αποτέλεσμα
της ετήσιας επίδοσης του μαθητή.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1317
2. Η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο
αναγράφονται με αλφαβητική σειρά και κατά ειδικότητα
οι απολυόμενοι μαθητές και η κατά μάθημα βαθμολογία
με το γενικό βαθμό απόλυσής τους, αριθμητικώς και
ολογράφως, καθώς και οι παραπεμπόμενοι και απορ−
ριπτόμενοι μαθητές με τα οφειλόμενα για τον καθένα
μαθήματα.
Αντίγραφο του πρακτικού αυτού, καθώς και αντίγραφο
του μητρώου των μαθητών του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. υπο−
βάλλονται με φροντίδα του προέδρου της εξεταστικής
επιτροπής στον οικείο Προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε.
ή στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε., όπου και αρχει−
οθετούνται.
Με βάση το αρχείο αυτό γίνεται η θεώρηση και επι−
κύρωση των τίτλων των μαθητών των αντίστοιχων Ιδι−
ωτικών ΕΠΑ.Λ.
3. Στη στήλη των γενικών παρατηρήσεων του ατομι−
κού δελτίου κάθε μαθητή μεταφέρονται ο γενικός βαθ−
μός απόλυσης ή πτυχίου αριθμητικώς και ολογράφως
για τους απολυόμενους μαθητές ή όσους λαμβάνουν
πτυχίο και τα οφειλόμενα μαθήματα για τους παραπε−
μπόμενους μαθητές.
Σ’ αυτήν την περίπτωση τα καταχωρισμένα αυτά στοι−
χεία σφραγίζονται και υπογράφονται από τον πρόεδρο
της εξεταστικής επιτροπής.
Άρθρο 41
Απολυτήριες και Πτυχιακές εξετάσεις μαθητών Ιδιωτι−
κών ΕΠΑ.Λ. που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους
1. Μαθητές Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. που έχουν δικαίωμα συμ−
μετοχής σε απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, αλλά
το Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. στο οποίο φοιτούσαν έχει αναστείλει
τη λειτουργία του, δικαιούνται να προσέλθουν σε απο−
λυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις σε ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ.
της επιλογής τους με τη διαδικασία της μετεγγραφής,
ύστερα από σχετική απόφαση του Προϊσταμένου Γρα−
φείου Ε.Ε ή του Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
όπου δεν υπάρχει Γραφείο Ε.Ε. στην αρμοδιότητα του
οποίου ανήκε το Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ., που έχει αναστείλει
τη λειτουργία του.
2. Οι προαναφερόμενοι μαθητές δύνανται, εφόσον το
επιθυμούν, να εξετασθούν σε Δημόσια ΕΠΑ.Λ. με την ίδια
διαδικασία που αναφέρεται στην προηγούμενη παρά−
γραφο. Στην περίπτωση αυτή η επιλογή του Δημοσίου
ΕΠΑ.Λ. στο οποίο θα εξεταστεί ο μαθητής γίνεται από
τον οικείο Προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε. ή τον Διευ−
θυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 24 ισχύουν και για τους
μαθητές των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 42
Έκδοση τίτλων σπουδών Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.
1. Τα απολυτήρια και τα πτυχία των μαθητών υπογρά−
φονται από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής,
το Διευθυντή του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., και τρία (3) μέλη της
επιτροπής που προέρχονται τα δύο (2) από τη Δημόσια
Εκπαίδευση και το ένα (1) από την Ιδιωτική ΕΠΑ.Σ.
Με φροντίδα του Διευθυντή του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. τα
απολυτήρια και τα πτυχία υποβάλλονται για θεώρηση
και επικύρωση στον αρμόδιο Προϊστάμενο του Γραφεί−
ου Ε.Ε. ή στο Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης,
στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου λειτουργεί το
ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ.
2. Μετά τη λήξη του έργου των εξεταστικών επιτρο−
πών, η έκδοση των τίτλων σπουδών για τους μαθητές
που έλαβαν μέρος στις απολυτήριες και πτυχιακές εξε−
τάσεις γίνεται από το Διευθυντή του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ.,
που τους υποβάλλει για έλεγχο και επικύρωση στον
αρμόδιο Προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε ή στο Διευθυντή
της Διεύθυνσης Δ.Ε.
3. Στις περιπτώσεις που Ιδιωτικά ΕΠΑ.Λ. έχουν ανα−
στείλει τη λειτουργία τους, οι τίτλοι των μαθητών που
φοίτησαν σε αυτά εκδίδονται από τον αρμόδιο Προϊστά−
μενο του Γραφείου Ε.Ε. ή το Διευθυντή της Διεύθυνσης
Δ.Ε, με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται και τηρού−
νται στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δ.Ε, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 40.
Άρθρο 43
Καταργούμενες διατάξεις
Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος
Διατάγματος:
α) Το π.δ. 71/2007 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/24.4.2007)
β) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία αφορά θέμα−
τα που ρυθμίζονται από το διάταγμα ή αντίκειται στις
διατάξεις αυτού.
Άρθρο 44
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 5 Μαΐου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
1318 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD
Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −
Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −
Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −
Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €
Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €
• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή
Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν
Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €
Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €
Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν
Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν
Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €
Ε.Β.Ι. 65 € 33 €
• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).
Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
*01000810805080020* ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr